tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
โดย คณะทำงานจัดทำวารสาร วว.
2024
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2567
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • จุดมุ่งหมายของ Shared Service สู่การเป็น ครัวแบ่งปัน วว.CO-CREA TION FOOD SPACE (COFS : kitchen)
 • ยุทธศาสตร์ วว. กับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรแห่งความอย่างยั่งยืน บทสัมภาษณ์ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
 • เทคโนโลยีการคัดแยกเพปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • ผลของปริมาณโปรตีนเกษตรและคาราจีแนนต่อเน้อื บดจากพืช
 • read more...
2023
ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยบนความท้าทาย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน STS forum 2023 ประเทศญี่ปุ่น
 • ร่วมย้อนวันวานงานนวัตกรรม ในงานกาชาด 100 ปี กับการตลาด วว. ณ ปีที่ 60 - บทสัมภาษณ์ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สจท. วว.
 • การค้นพบไฮโดรเจลชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์
 • read more...
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ทัวร์บูธนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต วว.BCG : Food for the future @มหกรรมวิทย์ 2566
 • “สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า สู่ธนาคารธรรมชาติ
 • Microwave-assisted extraction: การสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 • read more...
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กับ 3 รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
 • 4 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม วว. กับ 10 รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ บทสัมภาษณ์ คุณอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.
 • Smart Contract สัญญาอัจฉริยะบนความมั่นคงปลอดภัยของ Blockchain
 • ฟ้าผ่า และการป้องกันอาคาร
 • read more...
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของชุมชน
 • Gen.ใหม่ กับการขับเคลื่อนวิจัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการด้านวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
 • ก๊อกน้ำกับโลหะหนัก
 • การพัฒนาวัสดุต้านทานการสึกหรอและสารหล่อลื่นด้วยการใช้เทคนิคการทดสอบการสึกหรอ
 • read more...
2022
ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ตอนที่ 2
 • Digital Transparency ความโปร่งใสทางดิจิทัล วิถีที่ท้าทาย แต่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ตอนที่ 2
 • การทดสอบความเข็งแบบบริเนลล์
 • read more...
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ตอนที่ 1
 • Digital Transparency ความโปร่งใสทางดิจิทัล วิถีที่ท้าทาย แต่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ตอนที่ 1
 • ดัชนีการไหล หรืออัตราการไหลของพลาสติก และความเชื่อถือได้
 • read more...
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • การพัฒนาเตาชีวมวลชุมชนเพื่อผลิตไอน้ำและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 • Thai Packaging Center กับบทบาทวิจัยและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศ บทสัมภาษณ์ นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.
 • Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนยุคใหม่
 • แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลาสติกรีไซเคิล
 • read more...
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564
 • HIRCUS นวัตกรรมน้ำหอมจาก “ขนแพะ” ครั้งแรกของไทย
 • Metaverse เปิดอนาคตกับจักรวาลดิจิทัลยุคหน้า
 • บอกเล่าเก้าสิบเรื่องราวของมาตรวิทยาเคมี วว. กับเครือข่ายวัสดุอ้างอิงแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Reference Material Network (ARMN)
 • ฝุ่นละอองกับลมหนาว
 • read more...
2021
ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรในกระบวนการผลิตพืชอาหาร
 • การวิจัยเกษตรสร้างสรรค์บนมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP บทสัมภาษณ์ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
 • การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)
 • การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอก การแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • read more...
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ปลดล็อกกัญชาและกัญชง วว.พร้อมสนับสนุนการควบคุมคุณภาพสารสกัด เพื่อการน?ำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์สารในกัญชาจากห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา บทสัมภาษณ์ นางสุภาพร จิรไกรโกศล ผอ.ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
 • - แอสตาแซนทิน (Astaxanthin) กับประโยชน์ที่มีมากกว่าการต้านอนุมูลอิสระ
  - มะม่วงหาวมะนาวโห่ กับการต้านอนุมูลอิสระ
 • งานวิจัยสารชีวภัณฑ์เพื่อเกษตรปลอดภัย
 • read more...
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • มาลัยวิทยสถาน
 • ทิศทางขับเคลื่อนงานวิจัยด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่งานบริการในชีวิตจริง บทสัมภาษณ์ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.
 • สแกนเอกสารเป็น PDF ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android
 • การกำจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
 • โรงเก็บรักษาหัวทำพันธุ์หอมแบ่ง ด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตซี
 • read more...
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ปรุงปุ๋ยปรับดิน ทำอย่างไร ใครช่วยที
 • เปิดส่อง ห้องแล็บประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กับมาตรฐานระดับโลก บทสัมภาษณ์ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร
 • นวัตกรรมเครื่องสำอางจากกัญชง
 • read more...
2020
ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว กัับทิิศทางอนาคตของ วว. (Bio-Circular-Green Economy Model and TISTR Future Direction)
 • สถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เปิดประตูสู่งานวิจัยเกษตรถิ่นิสาน บทสัมภาษณ์ นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว.
 • เริ่มต้นกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • (1) การมีชีวิตของเชื้อไวรัสโคโรนารอบตัวเรา
  (2) การปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน
 • read more...
ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ถอดรหัสการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • งานบริการอุตสาหกรรม ต้องทำด้วยใจ พัฒนาต่อไปสู่นวัตกรรมบริการ บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
 • (1) พืชไม้ในบ้าน สามารถทำความสะอาดอากาศในบ้านของคุณ
  (2) สาหร่ายน้ำมันตัวจิ๋ว : พลังงานทางเลือกใหม่ม
 • ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 1
 • read more...
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • Stage-Gate Process หนทางสู่นวัตกรรม
 • SDGs กับความยั่งยืนทางนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
 • แร่เพอร์ไลต์ ทำอะไรได้บ้าง
 • แนวทางการวิจัยด้าน Plant-based protein
 • read more...
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • รู้จักป่าสะแกราช พื้นที่สงวนชีวมณฑลหนึ่งในสามเพชรยอดมงกุฎแห่งนครราชสีมา
 • สะแกราช วว. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สงวนชีวมนฑลของโลก บทสัมภาษณ์ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว.
 • โควิด-19 ไวรัส วายร้าย
 • มาตรการการใช้ประโยชน์จาก กัญชง กัญชา
 • read more...
2019
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • Customer journey: การเดินทางของลูกค้า ในยุค Social media ที่ต้องรู้เท่าทัน
 • วว. ผู้ริเริ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน บทสัมภาษณ์ ดร.รุจิรา จิตรหวัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 • Digital Lean: การบริหารจัดการเพื่อกระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • นิเวศวิทยาของชิงช้าสะแกราช พืชถิ่นเดียวของไทย
 • read more...
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • การบริหารยุทธศาสตร์ วว. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : บทสัมภาษณ์ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
 • บทบาทของสาหร่ายทะเลต่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืนยาวของผู้หญิง
 • read more...
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • แนวทางการทำวิจัยแบบ Area-based ...ทักษะและประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ
 • ก้าวต่อไปของ วว. ภายใต้การกำกับในกระทรวงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บทสัมภาษณ์ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.
 • เครื่องมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • งานวิจัยที่ SMEs ต้องการ
 • read more...
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ALEC ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. บทสัมภาษณ์ ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยอาวุโส จากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว.
 • บล็อกเชนในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
 • read more...
2018
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ทำความรู้จักกับ FISP โรงงานนวัตกรรมอาหาร วว. (TISTR Food Innovation Service Plant) บทสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
 • มือถือเก่า ตกรุ่น... ใช้ทำอะไรได้ดี?
 • read more...
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ประโยชน์ของพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์
 • บริการด้วยมาตรฐาน เป็นมิตร ถูกต้อง ฉับไว คือหัวใจคุณภาพของกลุ่มงานบริหาร บทสัมภาษณ์ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว.
 • MagicTech เทคโนไสยเวทย์และการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย
 • read more...
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • เศรษฐกิจชีวภาพ : กลไกกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
 • สรรค์สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรมชีวภาพยุคใหม่ ก้าวไปกับชุมชน บทสัมภาษณ์ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
 • Data Scientist อาชีพใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • อันตรายจากอาหารเสริมลดความอ้วน
 • read more...
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์จากสาหร่าย
 • TISTR Biodiversity Research Centre กับบทบาทความเป็นเลิศด้านจุลินทรีย์และสาหร่าย : บทสัมภาษณ์ ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว.
 • มาเตรียมพร้อมและเรียนรู้ เพื่ออยู่รอดในสังคมดิจิทัล
 • - ขยะจากอาหารกว่า 12,000 ตัน ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนผืนดินที่แห้งแล้งได้อย่างน่าประหลาดใจ
  - เผยความลับ 'กลิ่นแรง' ของทุเรียน
 • read more...


เป็นลิขสิทธิ์ของ วว. ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดฉบับเก่าไปได้ ฟรี! ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc) ระบุแหล่งที่มาจาก วว. และไม่อนุญาตให้นำสื่อนี้ไปจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์

คลังวารสารฯ ฉบับเก่า ปีที่ 1-32 (scan files)

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic