tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2567
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
Topic Prominence :จุดมุ่งหมายของ Shared Service สู่การเป็น ครัวแบ่งปัน วว.CO-CREA TION FOOD SPACE (COFS : kitchen)
วีรยุทธ พรหมจันทร์ เรวดี มีสัตย์ นพมาศ จารย์คำมา นิลมณี อุทิศผล และอภิรตรี ศรีธร
27413
Science Talk :ยุทธศาสตร์ วว. กับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรแห่งความอย่างยั่งยืน บทสัมภาษณ์ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
94
Digital Review :เผยเส้นทางการเรียนรู้ของ AI ChatGPT
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
97
Inno Trend :เทคโนโลยีการคัดแยกเพปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ดร.ศิริพร บุตรสีโคตร
77
Sciences for Life :มหาพรหมราชินีกับสรรพคุณทางเภสัชวิทยา
ดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์
72
Techno Ideas :เทคนิคการทดสอบความแตกต่างของความดันของหน้ากากอนามัย
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์
51
Research Updates :ผลของปริมาณโปรตีนเกษตรและคาราจีแนนต่อเน้อื บดจากพืช
ดร.ทองกร พลอยเพชรา
64
TISTR News :วว. เยือนฟิลิปปินส์แสวงหาความร่วมมือพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
กองประชาสัมพันธ์
63
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf107
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 รับศกใหม่ของต้นปีพุทธศักราช 2567 กับทิศทางยุทธศาสตร์ วว. กับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ได้จากบทสัมภาษณ์รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างกับการขับเคลื่อน วว. องค์กรวิจัยที่มีประวัติศาสตร์และประสบการณ์ยาวนานมากว่า 60 ปี ได้ในคอลัมน์ Science Talk

และมาทำความรู้จักกับบริการใหม่ของ วว. ในโครงการครัวแบ่งปัน วว. (COFS:Kitchen; Co-Creation Food Space) จากนั้นมาติดตามการวิจัยในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันในฉบับ อาทิ เทคโนโลยีการคัดแยกเพปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยกระบวนการเมมเบรนอัลตราฟิลเดรชัน เทคนิคการทดสอบความแตกต่างของความดันของหน้ากากอนามัย มหาพรหมราชินีกับสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ผลของปริมาณโปรตีนเกษตรและคาราจีแนนต่อเนื้อบดจากพืช

กองบรรณาธิการวารสาร วว. ปีที่ 39 เรายังคงตั้งใจเป็นสื่อกลางการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก วว. ที่เข้าถึงได้ฟรีและอ่านได้ง่ายให้กับประชาชนทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อเชิงวิชาการในประเทศให้มีสัดส่วนมากขึ้นบนสังคมออนไลน์ปัจจุบันบรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic