tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
35 หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
คณะจัดทำ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

ที่ปรึกษา :

ผู้ว่าการ วว.
รองผู้ว่าการฯ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม

ประธานคณะผู้จัด :

ดร.โศรดา วัลภา
(รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ)

บรรณาธิการอำนวยการ :

ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ
นางอลิสรา คูประสิทธิ์

บรรณาธิการวารสาร :

นายศิระ ศิลานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

นางบุญเรียม น้อยชุมแพ
นางสลิลดา พัฒนศิริ

กองบรรณาธิการ :

ดร.กฤติยา ทิสยากร
ดร.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
ดร.นิตยา แก้วแพรก
นางสาววารุณี ฟางทวานิช
นางชลธิชา นิวาสประกฤติ
นางจิราภรณ์ มณีพรหม
นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล
นางสาววรรณรัตน์ วุฒิสาร
ดร.วราภรณ์ ศรเดช
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์

ฝ่ายศิลป์ :

นางสาวอทิตยา วังสินธุ์39 ปี  วารสาร วว.
ความเป็นมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทำ ระบุไว้ในคอลัมน์ “สารจากผู้ว่าการ” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมิตธิ์ คำเพิ่มพูล ผู้ว่าการในขณะนั้น ได้ระบุความสำคัญไว้ว่า
      “..เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านเอกสารข้อมูล เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นศูนย์รวมของวิชาการอีกแหล่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังต่อไป”

รางวัล
“วารสาร วว.” ได้รับ รางวัลดีเด่นด้านวารสารวิชาการ จากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

การนำบทความไปเผยแพร่
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2537 ในกรณีที่ต้องการนำบทความส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้หรือเผยแพร่ อนุญาตให้ใช้ภายใต้สัญญาอนุญาต CC (Creative Commons) โดยจะต้องมีการอ้างอิงถึง "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ทางสถาบันฯ ยินดีรับพิจารณาบทความจากบุคคลภายนอก ท่านสามารถส่งถึง ผอ.สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ หรืออีเมล editor @ tistr.or.th

บทความที่ส่งมาโดยบุคคลภายนอกนั้น จะต้องไม่เป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยบุคคลภายนอกนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพียงผู้เดียว

[ วิธีการส่งบทความมาลงเผยแพร่ ]

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว.จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

ดัชนีวารสาร ประจำปี
ค้นหาตามดัชนี ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องบทความ ตามเรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด ได้ที่   [ ดัชนีชื่อเรื่อง ][ ดัชนีชื่อผู้แต่ง ]

[ กลับไปยังหน้ารายการวารสาร >> ]

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic