tistrname
จดหมายข่าว วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
จดหมายข่าว วว.
โดย กองประชาสัมพันธ์ วว.
2023
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว.
  ตอบทุกโจทย์เพื่อความงามที่เหนือกว่า
  (ICOS … Total Solutions for Beyond Beauty)

 • วว. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำคลองชลประทาน บรรเทาปัญหา
  การขาดแคลนน้ำ ด้วยนวัตกรรมต้นแบบวัสดุคอมพอสิตสำเร็จรูป
  สนับสนุนทุนวิจัยโดย วช.
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ
 • นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ "ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาล"
 • วว. รับบริการวิเคราะห์ทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • สรุปปาฐกถาพิเศษ “ชีวิตคือวิจัย และคิดนอกกรอบ”
 • ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร แห่งแรกของประเทศไทย
 • “เคล็ดลับ” การจำแนกประเภทผีเสื้อ
2022
ปีที่ 25 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. ขับเคลื่อน BCG โมเดล วิจัยพัฒนาข้าวอุดมซีลีเนียม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย
 • วว. ต่อยอดวิจัยพัฒนาเพิ่มสารสำคัญของถั่งเช่าในพืช
 • จุลินทรีย์ผู้สร้างและผู้ทำลายพลาสติก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • สัตว์ชนิดใหม่ของโลก @พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
 • เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพรระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน ครั้งแรกของประเทศไทย
ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. เยือนญี่ปุ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ มุ่งแก้ปัญหา เผชิญความท้าทายโลก
 • การพัฒนากลุ่มเครือข่ายไม้ดอกและไม้ประดับ สู่ตลาดเศรษฐกิจเอเปค ที่ยั่งยืน
 • วว. บพท. จังหวัดสงขลา บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน
ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. แปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย วทน.
 • เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมากฯ ...บทความเด่น
 • สภาวะรถดูด...เหตุผลที่ไม่ควรเข้าใกล้รถใหญ่ขณะเคลื่อนที่ ...วิทย์สนุกรอบตัว
ปีที่ 25 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว./วช. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่า “90 ไร่ 9,000 ต้น”
 • วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 • "การแพทย์ยุคใหม่" ใช้วิธีเลือกยาให้เข้ากับ DNA คนไข้
ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว. เสริมแกร่งเกษตรกรรมไทย
  วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ผงสีย้อมผ้า หลากสีสันจาก "แก่นฝาง"
 • นักวิจัยอังกฤษฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังคนอายุ 5 ปี
  ให้กลับอ่อนเยาว์เหมือนอายุ 20
 • วัคซีนกินได้จากถั่วลิสง...แก้โรคกระเพาะอาหาร
ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • วว.มุ่งขยายความร่วมมือด้าน วทน. ระดับนานาชาติ เยือนสเปนในกรอบมิติสมาชิก WAITRO
 • "ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จาก การประกวด Fi Asia Startup Product Competition
 • ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้โลกมืดมัวลง
ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • “59 ปี วว.” ชูผลสำเร็จขับเคลื่อนนโยบาย BCG ด้วย วทน. ร่วมพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจประเทศ อย่างยั่งยืน
 • ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ...ย่อยสลายได้
 • ฮอร์โมนแห่งความสุข
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
 • ครม. อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัดด้วย วทน.
 • โครงการจัดการขยะชุมชนตามหลัก BCG &โครงการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ วว. ได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจเอเปค
 • กระถางเพาะชำย่อยสลายได้
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เรื่องเด่นประจำฉบับ
  +วว. เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ
  +นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ "ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาล"
  +วว. รับบริการวิเคราะห์ทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
2021
ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
2020
ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563
2019
ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562
2018
ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561
ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
จำกัดการแสดงผลเพียง 5 ปีย้อนหลัง เท่านั้น
เริ่มนับสถิติใหม่ตั้งแต่ 15 ก.ค. 65

Copyright ©2023  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic