tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
27 พ.ค. 2567ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.33/2567
23 พ.ค. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งอาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งานด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.42/2567
17 พ.ค. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบการคัดแยกสารออกฤทธิ์จากจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.35/2567
16 พ.ค. 2567ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงทำกันสารบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร 60 ปี วว. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จ.36/2567
9 พ.ค. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดประเมินประสิทธิภาพทางชีวภาพการของผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรต่อแสงยูวี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.36/2567
7 พ.ค. 2567ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของอาหาร ๑ ชุด บ.38/2567
3 พ.ค. 2567จ้างจัดทำเสื้อเอกลักษ์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว. จำนวน ๑ งาน จ.38/2567
26 เม.ย. 2567ซื้อกล้องจุลทรรศน์ระดับสูงพร้อมแท่นวางตัวอย่างแบบอัตโนมัติและชุดถ่ายภาพประมวลผล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บ.10/2567(ครั้งที่ ๒)
25 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องนิทรรศการห้องที่ ๒ (ชั้นล่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.29/2567
24 เม.ย. 2567ซื้อเครื่องเตรียมและขึ้นรูปเยื่อตามมาตรฐาน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บ.17/2567
23 เม.ย. 2567เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำ (Coulometric Karl Fischer Titration) ๑ ชุด ซ.32/2567
19 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความแข็งบาร์คอล (Barcol Hardness) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.31/2567
19 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำอาคาร 1 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2567
18 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตัววัดแรงพร้อมเครื่องมือแสดงผลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.30/2567
17 เม.ย. 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ชุดผลิตสารชีวภาพความเข้มข้นสูงจากจุลินทรีย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.6/2567
17 เม.ย. 2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลากของผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวในแ จ.12/2567
17 เม.ย. 2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง จัดประกวด/คัดเลือกแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Online จำนวน 1 งาน จ.23/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุก สโมสร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐ จ.23/2567
11 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดใบบัวบกเพื่อชะลอวัยในอาสาสมัคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.20/2567
9 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.16/2567
2 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.7/2567
2 เม.ย. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปรอทอัตโนมัติ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.8/2567
2 เม.ย. 2567เครื่องวิเคราะห์การปลอมปนของอาหารด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บ.15//2567
2 เม.ย. 2567เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาดของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บ.19/2567
1 เม.ย. 2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง จัดประกวด/คัดเลือกแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Online จำนวน 1 งาน จ.23/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุก สโมสร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐ จ.23/2567
26 มี.ค. 2567ซื้อเครื่องวัดความเข้มสี (Spectrophotometer) จำนวน ๑ เครือง จ.22/2567
25 มี.ค. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการงาน TOP premium Product จำนวน ๑ งาน ค.4/2567
22 มี.ค. 2567จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ บ.3/2567
8 มี.ค. 2567งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน จำนวน 1 งาน จ.18/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บ.แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย) จัด เป็นเงินทั้งสิ้น 188,320.00 บาท (หนึ่งแสนแป จ.18/2567
20 ก.พ. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง Environmental Gas Monitor Infrared Gas Analyzer จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2567
9 ก.พ. 2567จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard weight set class E1 จ.15/2567
7 ก.พ. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาผลการบริโภคนมมะม่วงหิมพานต์ต่อกระบวนการทางพุทธิปัญญาของอาสาสมัครก่อนและสูงวัยสุขภาพดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.13/2567
5 ก.พ. 2567จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน จ.14/2567
18 ม.ค. 2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 2 จำนวน 1 งาน จ.9/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลั จ.9/2567
17 ม.ค. 2567ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) /2567
26 ธ.ค. 2566จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (spectrolab m10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.10/2566
15 ธ.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.6/2567
15 ธ.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดชนิด UC-MSCs เพื่อยื่นขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs บริเวณชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ค.2/2567
8 ธ.ค. 2566จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP City 2023 จำนวน ๑ งาน ค.3/2567
7 ธ.ค. 2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ 1/4/67-31/03/72 บ.13/2566
6 ธ.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.3/2567
8 พ.ย. 2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.2566 - ๓๐ พ.ย.2571 บ.12 /2566
8 พ.ย. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างพัฒนาพร้อมติดตั้งเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 งาน จ.2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเต