tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
7 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมรางฯ
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันดินในแก๊สเชื้อเพลิง
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาของ วว.
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะต่อสัญญการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บตัวอย่างทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2 ถึง 15 องศาเซลเซียล
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบรรจุ สำหรับเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Web PO (การตรวจรับเบิกจ่าย Good Issue)
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยเทคนิคเฉพาะ
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED พร้อมติดตั้ง
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP
5 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพความเสียหายของโครงสร้างอาคารปฏิบัติการ 2
4 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ฯ
3 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
31 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการจัดจ้างเหมาการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุด
29 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี บางเขน บางปู สถานีวิจัยลำตะคอง ระหว่างวันที่ 1/10/61-30/09/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอน ย้าย ติดตั้งเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 2 เครื่อง)
28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแทนความยาวมาตรฐาน (Caliper Checker)ขนาด 0-600 มิลลิเมตร
28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างเดินระบบท่อแก๊สพร้อมอุปกรณ์ฯ
22 ส.ค. 2561ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างเหมาจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2561 ภายใต้แนวคิดนวตกรรมขยะ...เปลี่ยนโลก
20 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐๐ กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ จำนวน ๑ โครงการ
20 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
17 ส.ค. 2561ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
15 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ศบท.จำนวน 1 งาน
14 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 8 ครั้ง โดยวิธีคัดเลือก
14 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ Co-Location โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะประมูลงาน เรื่องเเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง
3 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
3 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
26 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการโครงการ มหากรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคในงาน ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 ส.ค. 2561
25 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหลังคาโครงสร้างฯ
25 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหลังคาโครงสร้างฯ
24 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน และตาก โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร ศพว.
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบแบบไม่ทำลายจำนวน 1 งาน
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื้อรา
20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล จ.อำนาจเจริญ ฯ
12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังดวัดกาฦสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก
5 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างของอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริงฯ
5 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ รายการ แผ่นกรองอากา HAPA Filter จำนวน ๑๐ ชุด
3 ก.ค. 2561ค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน จำนวน 1 งาน
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic