tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
20 ก.พ. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง Environmental Gas Monitor Infrared Gas Analyzer จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2567
9 ก.พ. 2567จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard weight set class E1 จ.15/2567
7 ก.พ. 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาผลการบริโภคนมมะม่วงหิมพานต์ต่อกระบวนการทางพุทธิปัญญาของอาสาสมัครก่อนและสูงวัยสุขภาพดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.13/2567
5 ก.พ. 2567จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน จ.14/2567
18 ม.ค. 2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 2 จำนวน 1 งาน จ.9/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลั จ.9/2567
17 ม.ค. 2567ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) /2567
26 ธ.ค. 2566จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (spectrolab m10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.10/2566
15 ธ.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.6/2567
15 ธ.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดชนิด UC-MSCs เพื่อยื่นขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs บริเวณชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ค.2/2567
8 ธ.ค. 2566จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP City 2023 จำนวน ๑ งาน ค.3/2567
7 ธ.ค. 2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ 1/4/67-31/03/72 บ.13/2566
6 ธ.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.3/2567
8 พ.ย. 2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.2566 - ๓๐ พ.ย.2571 บ.12 /2566
8 พ.ย. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างพัฒนาพร้อมติดตั้งเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 งาน จ.2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเต จ.2/2567
6 พ.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.37/2566
19 ต.ค. 2566จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา จำนวน 1 งาน จ.117/2566
18 ต.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง ทำชุดสายพานลำเลียงวัตถุดิบสำหรับอบไล่ความชื้นด้วยไมโครเวฟ จำนวน 1 งาน จ.111/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เคอาร์พี (กรภัค) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเ จ.111/2566
17 ต.ค. 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 /2566
12 ต.ค. 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.37/2566
12 ต.ค. 2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จ.118/2566
12 ต.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน จ.112/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยา จ.112/2566
29 ก.ย. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง การตรวจสอบเครื่อง Multipurpose inhalation cage จำนวน 1 งาน จ.91/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ จ.91/2566
27 ก.ย. 2566ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ พร้อมติดตั้งและทดสอบ อาคาร RD1 จำนวน 1 ชุด จ.103/2566
27 ก.ย. 2566จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) จ.100/2566
27 ก.ย. 2566จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ บ.32/2566
26 ก.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประเมินความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน OECD GLP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.28/2566
25 ก.ย. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบปรับอากาศ (HVAC) และสิ่งแวดล้อมของอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน จ.92/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด จ.92/2566
23 ก.ย. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อชุดอุปกรณ์วัดแรงและการยึดตรึงของเส้นเอ็น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับได้รับค บ.25/2566
22 ก.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับระบบของ วว. จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.34/2566
18 ก.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หัวหยั่งสัญญาณความเร่งสำหรับความถี่ต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.115/2566
14 ก.ย. 2566ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน ๑๒,๐๐๐ ถัง จ.110/2566
14 ก.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.31/2566
13 ก.ย. 2566จ้างเหมารถรับ - ส่งพนักงานเส้นทางระหว่าง วว บางเขน - ศทม.บางปู (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2566 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) บ.35/2566
12 ก.ย. 2566จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เครื่อง จำนวน 1 งาน จ.107/2566
12 ก.ย. 2566จ้างซ่อมเครื่องพร้อมตรวจเช็คเครื่อง HPLC รุ่น LC-20AD RC.5511001085004/7 จำนวน 1 งาน จ.99/2566
11 ก.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.106/2566
8 ก.ย. 2566จ้างจัดนิทรรศการงาน Cosmoprof cbe aseanbangkok 2023 จำนวน 1 งาน จ.109/2566
8 ก.ย. 2566จ้างจัดนิทรรศการงาน Cosmoprof cbe aseanbangkok 2023 จำนวน 1 งาน จ.109/2566
5 ก.ย. 2566จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในงาน ฟู้ด อินกรีเดียนส์ ๒๐๒๓ จำนวน ๑ งาน จ.105/2566
5 ก.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.104/2566
30 ส.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ปลอดเชื้อระดับ ๒ (Biosafety Cabinet Class II) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.94/2566
29 ส.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ จำนวน 9 เครื่อง จ.89/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๐๒๐.๐๐ บ จ.89/2566
29 ส.ค. 2566จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโโครงการวิจัยและพัฒนา วว. จำนวน ๑ งาน จ.89/2566
29 ส.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง บริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุพลิงไหม้ (FIRE ALARM) แบบ Hard-Wire (Conventional) จำนวน 1 งาน จ.88/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เค.ที. เทคนิคคอล จ.88/2566
25 ส.ค. 2566จ้างอบรมหลักสูตร CQT and IRCA Certifiedf ISO 9001 : 2015 Lead Auditor TRaining Course จ.86/2566
24 ส.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.86/2566
24 ส.ค. 2566เครื่องวัดความหนาแบบครบวงจร จำนวน 1 ชุด บ.29/2566
23 ส.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบปรับอากาศ (HVAC) และสิ่งแวดล้อมของอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน จ.92/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด จ.92/2566
23 ส.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง การตรวจสอบเครื่อง Multipurpose inhalation cage จำนวน 1 งาน จ.91/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ จ.91/2566
23 ส.ค. 2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี จำนวน 1 งาน ค.8/2566 โดยวิธีคัดเลือก ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท อีเว้นมอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งส ค.8/2566
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic