tistrname
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เฉพาะที่กำลังเปิดขายซอง และ ยื่นซอง
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันเปิดขายซอง วันยื่นซอง เลขที่ เรื่อง
11 เม.ย. 256724 เม.ย. 2567 บ.24/2567ซื้อถังบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคารโรงงานนำทาง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ครั้งที่ 2
10 เม.ย. 256723 เม.ย. 2567 บ.23/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องวัดการเจริญเติบโตของรากพืชในภาคสนามแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เมษายน เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับรายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ surachit@tistr.or.th หรือ คุณสุรชิต แวงโสธรณ์ เบอร์โทร 091-2047947 ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึง 22 เมษายน 2567 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
10 เม.ย. 256723 เม.ย. 2567 บ.38/2567ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของอาหาร จำนวน ๑ ชุด
กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 23042567 เวลา 09.00-12.00 น
10 เม.ย. 256723 เม.ย. 2567 บ.25/2567จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงแนวกันน้ำพื้นที่อาคาร RD1, RD2, Admin ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง
9 เม.ย. 256718 เม.ย. 2567 จ.32/2567ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำ (Coulometric Karl Fischer Trtration) ๑ ชุด
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 เมษายน 2567
9 เม.ย. 256717 เม.ย. 2567 จ.31/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เครื่องทดสอบความแข็งบาร์คอล (Barcol Hardness) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 1๗ เมษายน 256๗ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
5 เม.ย. 256719 เม.ย. 2567 บ.21/2567(ครั้งที่ 2)ซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับแบบ ๔ ใบดัด พร้อมกล้องถ่ายภาพในระบบธรรมดาและระบบอินฟราเรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
กำหนดยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน 19/04/2567
4 เม.ย. 256717 เม.ย. 2567 บ.10/2567(ครั้งที่ 2)กล้องจุลทรรศน์ระดับสูงพร้อมแท่นวางตัวอย่างแบบอัตโนมัติและชุดถ่ายภาพประมวลผล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดเสนอราคา 17/04/2567
4 เม.ย. 256717 เม.ย. 2567 บ.17/2567(ครั้งที่ 2)เครื่องเตรียมและขึ้นรูปเยื่อตามมาตรฐาน ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด
กำหนดยื่นซองเสนอราคา 17/04/2567
2 เม.ย. 256719 เม.ย. 2567 บ.31/2567ประกาศเชิญชวนซื้อชุดผลิตและบรรจุมารส์กไบโอเซลลูโลสระดับอุตสาหกรรม ตำบคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธี E-bidding
สนใจต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19เมษายน เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับรายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ kunyanat@tistr.or.th หรือ คุณกุลรภัส วชิรศิริ เบอร์โทร 02-5779691 ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่ 3 เมษายน 2567 ถึง 11 เมษายน 2567 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
2 เม.ย. 256717 เม.ย. 2567 บ.32/2567ประกาศเชิญชวน เครื่องตรวจสอบการรั่วของสารชีวภาพในบรรจุภัณฑ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอ และ เสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับรายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ pongsaton@tist.or.th หรือ พงศธร ประภักรางกูล เบอร์โทร 02-5779059 ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่2 เมษายน 2567 ถึง 9เมษายน 2567 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.thและ www.gprocurement.go.th
1 เม.ย. 256724 เม.ย. 2567 บ.4/2567จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 897 kWp จำนวน 1 งาน

ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic