tistrname
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๕ ธันวาคม : น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เฉพาะที่กำลังเปิดขายซอง และ ยื่นซอง
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันเปิดขายซอง วันยื่นซอง เลขที่ เรื่อง
30 พ.ย. 25666 ธ.ค. 2566 จ.3/2567(ครั้งที่ 2)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
28 พ.ย. 25668 ธ.ค. 2566 จ.6/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ เช่าบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 256๖ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
28 พ.ย. 25664 ธ.ค. 2566 จ.7/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน 1 งาน จ.7/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
24 พ.ย. 25667 ธ.ค. 2566 ค.2/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างออกแบบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดชนิด UC-MSCs เพื่อยื่นขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs บริเวณชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคาร Admin ชั้น 2) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความประสงค์จะเข้ามาดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ สามารถเข้าดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ ได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่สามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆก็ตาม ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ติดใจและสละสิทธิ์การเข้ามาดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ โดยจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งคัดค้านอย่างใดๆ กับ วว. ทั้งสิ้น) 2.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนองานจ้างออกแบบฯ ในวันที่กำหนดยื่นข้อเสนอ (วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เวลาในการนำเสนอรายละ 20 นาที และตอบข้อซักถาม 20 นาที ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ) ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นรูปเล่ม เสนอให้กับคณะกรรมการฯ ในวันดังกล่าว อย่างน้อย 3 ชุด **หมายเหตุ** ลำดับการเข้านำเสนองานจ้างออกแบบ จะเรียงลำดับตามการยื่นข้อเสนอ

ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2023  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic