tistrname
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 50 รายการล่าสุด
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันเปิดขายซอง วันยื่นซอง เลขที่ เรื่อง
28 ก.พ. 25676 มี.ค. 2567 จ.18/2567งานจ้าง บำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน จำนวน 1 งาน จ.18/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
29 ก.พ. 25676 มี.ค. 2567 จ.19/2567ประกาศเชิญชวนจ้างทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดดอกคำฝอยเพื่อต้านการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 มีนาคม 2567
20 ก.พ. 256727 ก.พ. 2567 จ.17/2567จ้างซ่อมเครื่อง Microwave Assisted sample Preparaion ยี่ห้อ TOPWAVE จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที 27 ก.พ. 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น
14 ก.พ. 256716 ก.พ. 2567 จ.16/2567ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 ก.พ.2566 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5 ก.พ. 256713 ก.พ. 2567 บ.3/2567จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ
29 ม.ค. 25677 ก.พ. 2567 บ.5/2567ซื้อชุดตรวจวัดสำหรับประเมินความเจ็บปวดในสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ ชุด
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา 9.00-12.00 น.
18 ม.ค. 25675 ก.พ. 2567 จ.13/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างศึกษาผลการบริโภคนมมะม่วงหิมพานต์ต่อกระบวนการทางพุทธิปัญญาของอาสาสมัครก่อนและสูงวัยสุขภาพดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างศึกษาผลการบริโภคนมมะม่วงหิมพานต์ต่อกระบวนการทางพุทธิปัญญาของอาสาสมัครก่อนและสูงวัยสุขภาพดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 25675 ก.พ. 2567 บ.2/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องEnvironmental Gas Monitor Infrared Gas Analyzer จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 083 387 1658 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล teerawat@tistr.or.th
23 ม.ค. 256730 ม.ค. 2567 จ.15/2567จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Weight Set Class E1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23-30/01/2567
16 ม.ค. 256724 ม.ค. 2567 จ.14/2567จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน
22 ธ.ค. 25663 ม.ค. 2567 บ.1/2566จ้างจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรห้องจัดแสดงหอเกียรติยศประวัติและผลงาน แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 1 งาน
19 ธ.ค. 256622 ธ.ค. 2566 จ.10/2566จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (spectrolab M10) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน
6 ธ.ค. 256613 ธ.ค. 2566 จ.9/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 25668 ธ.ค. 2566 จ.6/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ เช่าบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 256๖ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
24 พ.ย. 25667 ธ.ค. 2566 ค.2/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างออกแบบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดชนิด UC-MSCs เพื่อยื่นขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs บริเวณชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคาร Admin ชั้น 2) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความประสงค์จะเข้ามาดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ สามารถเข้าดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ ได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่สามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆก็ตาม ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ติดใจและสละสิทธิ์การเข้ามาดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ โดยจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งคัดค้านอย่างใดๆ กับ วว. ทั้งสิ้น) 2.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนองานจ้างออกแบบฯ ในวันที่กำหนดยื่นข้อเสนอ (วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เวลาในการนำเสนอรายละ 20 นาที และตอบข้อซักถาม 20 นาที ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ) ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นรูปเล่ม เสนอให้กับคณะกรรมการฯ ในวันดังกล่าว อย่างน้อย 3 ชุด **หมายเหตุ** ลำดับการเข้านำเสนองานจ้างออกแบบ จะเรียงลำดับตามการยื่นข้อเสนอ
30 พ.ย. 25666 ธ.ค. 2566 จ.3/2567(ครั้งที่ 2)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
28 พ.ย. 25664 ธ.ค. 2566 จ.7/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน 1 งาน จ.7/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
29 พ.ย. 256629 พ.ย. 2566 ค.3/2566จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP city 2023 จำนวน ๑ าน
ยื่นซองเพื่อรับงาน 04/12/2566
20 พ.ย. 256628 พ.ย. 2566 บ.13/2566(ครั้งที่ 3)เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ -๓๑ มีนาคม ๒๕๗๒ ระยะเวลาเช่า ๕ ปี จำนวน ๖ เดือน
กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 28/11/2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
10 พ.ย. 256614 พ.ย. 2566 จ.3/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
25 ต.ค. 25663 พ.ย. 2566 ค.1/2567เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 2566 -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๑
กำหนดยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
26 ต.ค. 25663 พ.ย. 2566 จ.2/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจ้างพัฒนาพร้อมติดตั้งเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 งาน จ.2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างพัฒนาพร้อมติดตั้งเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 งาน จ.2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
26 ต.ค. 256631 ต.ค. 2566 จ.1/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งาน จ้างต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน
งานจ้าง จ้างต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน จ.1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
17 ต.ค. 256627 ต.ค. 2566 บ.37/2566 (ครั้งที่ 2)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๒๙๖๘๒๘๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล pisit@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
12 ต.ค. 256624 ต.ค. 2566 บ.1/2567จ้างจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรห้องจัดแสดงหอเกียรติยสประวัติและผลงานแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน ๑ งาน
กำหนดเสนอราคา วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น
6 ต.ค. 256617 ต.ค. 2566 บ.30/2566ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเพื่อการผลิตเวชสำอางตามมาตรฐาน GMP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๒๙๖๘๒๘๓๗ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
22 ก.ย. 256629 ก.ย. 2566 จ.118/2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
กำหนดยื่นซองวันที่ 29092566
12 ก.ย. 256621 ก.ย. 2566 บ.37/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๒๙๖๘๒๘๓๗ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล pisit@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖
8 ก.ย. 256619 ก.ย. 2566 จ.114/2566งานจ้าง บริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 จ.114/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
11 ก.ย. 256619 ก.ย. 2566 จ.112/2566งานจ้าง งานจ้าง ทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน จ.112/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7 ก.ย. 256618 ก.ย. 2566 บ.34/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพความมั่นคงและปลอดภัยให้กับระบบของ วว. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔ ๑๑๑ ๖๔๔๐ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล wisanu@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
11 ก.ย. 256615 ก.ย. 2566 จ.115/2566 ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อหัวหยั่งสัญญาณความเร่งสำหรับความถี่ต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ ณ อาคาร Admin ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
12 ก.ย. 256614 ก.ย. 2566 จ.116/2566ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5 ก.ย. 256613 ก.ย. 2566 บ.36/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้าง ตัดเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว.จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอ และ เสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับรายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ nattakan@tistr.or.th หรือ คุณณัฐกานต์ เบอร์โทร 025779388 -9389 ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.thและ www.gprocurement.go.th
7 ก.ย. 256613 ก.ย. 2566 ค.9/2566ประกาศเชิญชวนจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Palt Alto รุ่น PA-3220 โดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 13 กันยายนน เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4 ก.ย. 256611 ก.ย. 2566 จ.111/2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจ้าง ทำชุดสายพานลำเลียงวัตถุดิบสำหรับอบไล่ความชื้นด้วยไมโครเวฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 11/9/2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
30 ส.ค. 25668 ก.ย. 2566 บ.28/2566(ครั้งที่ 2)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดประเมินความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน OECD GLP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๗๗ ๙๐๙๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล kanyanat@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖
31 ส.ค. 25668 ก.ย. 2566 จ.108/2566จ้างจัดทำห้องนิทรรศการห้องที่ 1 (ชั้นล่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
5 ก.ย. 25668 ก.ย. 2566 จ.113/2566ประกาศเชิญชวนจ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 08 กันยายนน เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
31 ส.ค. 25667 ก.ย. 2566 จ.106/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)
4 ก.ย. 25666 ก.ย. 2566 จ.109/2566จัดนิทรรศการงาน COSMOPROF CBE ASEANBANGKOK 2023 จำนวน ๑ งาน
วันที่ 06 กันยายน 2566 (บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จำกัด)
25 ส.ค. 25664 ก.ย. 2566 บ.35/2566จ้างเหมารถรับ -ส่งพนักงานเส้นทางระหว่าง วว. บางเขน - ศทม.บางปู (ตั้งแต่วันที่ 1/10/2566- 30 /09/2566) จำนวน 1 คัน
เสนอราคาในระบบ 4/09/2566 เวลา 09.00 - 12.00 น
24 ส.ค. 25661 ก.ย. 2566 บ.33/2566จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ
11 ส.ค. 256631 ส.ค. 2566 บ.31/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาให้บริการทําความสะอาด อาคารที่ทําการ สํานักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๖๗ ในวันและเวลาราชการ
25 ส.ค. 256631 ส.ค. 2566 จ.104/2566ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ ณ อาคาร Admin ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
25 ส.ค. 256631 ส.ค. 2566 จ.105/2566จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในงาน ฟู้ด อินกรีเดียส์ 2023 จำนวน ๑ งาน
กำหนดยื่นซอง 31/08/2566
17 ส.ค. 256629 ส.ค. 2566 บ.26/2566(ครั้งที่ 2)เช่ารถยนต์ประจำแหน่งรองผู้ว่าการบริหารพร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม - 30 พฤศจิกายน ๒๕๗๑ ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 60 เดือน
กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 29/08/2566 (09.00 - 12.00)
17 ส.ค. 256624 ส.ค. 2566 บ.32/2566จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ
18 ส.ค. 256624 ส.ค. 2566 จ.101/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานเช่า รถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึง 30 ก.ย.2567) จ.101/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่า รถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึง 30 ก.ย.2567) จ.101/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
10 ส.ค. 256623 ส.ค. 2566 จ.86/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร Admin)

ดูเฉพาะที่กำลังเปิดขายหรือเปิดยื่นซอง >>

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic