InnoHerb : ศูนย์ฯ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วว. โชว์ผลสำเร็จเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร ... ช่วยแก้จน พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่  [2023-12-03]
วว.  ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ  [2023-12-02]
InnoFood : ศูนย์ฯ อาหารสุขภาพ
วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ  จัด Intensive Course "การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์"  [2024-04-25]
วว. หารือ Technical University of Munich  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม  [2023-10-30]
InnoAg : ศูนย์ฯ เกษตรสร้างสรรค์
วว. /วช. มุ่งยกระดับท้องถิ่นไทย พัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร รุ่นที่ 5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  [2024-02-15]
วว. โชว์ผลสำเร็จเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร ... ช่วยแก้จน พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่  [2023-12-03]
BRC : ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
วว. ผนึกกำลัง สผ. ผลักดันระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  [2023-06-20]
วว. เตรียมยกทัพโชว์งานวิจัย บริการ วทน. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ในงาน ProPak  Asia & Fi Asia 2023  [2023-03-27]
InnoEN : ศูนย์ฯ พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
วว. ผนึกกำลังเอกชน วิจัย พัฒนาแพลตฟอร์มประเมินปริมาตร/กักเก็บคาร์บอนในพืชเศรษฐกิจ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  [2023-12-07]
วว. ผนึกกำลัง สผ. ผลักดันระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  [2023-06-20]
InnoMat : ศูนย์ฯ วัสดุ
วว.นำเสนอนวัตกรรม​ต้นแบบวัสดุคอมพอสิตสำเร็จ​รูปแก่ วช. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำคลองชลประทาน/บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ  [2023-03-23]
วว. ถวายผลงานวิจัย "เจลลูกประคบ" แด่สมเด็จพระสังฆราช  [2023-03-22]
InnoRobot : ศูนย์ฯ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลฯ
วว. เชิญชวนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  IoT for Community Water Supply Production  ฟรี! เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี/พหุภาคี  [2022-08-24]
วว. จับมือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน  [2022-01-25]
MPAD : ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ
วว. จัดสัมมนา "มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม" ยกระดับความเชื่อมั่นสู่สากล  [2023-08-23]
วว. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  "บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ" จาก ก.พ.ร.  [2022-09-12]
MTC : ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
วว. จัดสัมมนา "มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม" ยกระดับความเชื่อมั่นสู่สากล  [2023-08-23]
วว. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม/นวัตกรรมอาหารปลอดภัย วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย  [2023-03-21]
TPC : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
วว. /บพข. เชิญร่วมสัมมนาฟรี !  ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม  [2023-04-11]
วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ  [2023-03-29]
RTTC : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง
วว./CRRC Co., Ltd. และตัวแทนมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนการพัฒนา Belt & Road Joint Lab ร่วมยกระดับระบบขนส่งทางราง  [2023-05-30]
วว. /สถาบัน CREAM ประเทศมาเลเซีย หารือขยายความร่วมมือการทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางรางในอาเซียน  [2023-05-30]
OCB : สำนักรับรองคุณภาพ