tistrname
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๕ ธันวาคม : น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (“ประกาศฯ”) ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ วว. ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ วว. ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วว. ยังตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า วว. มีความ โปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันจึงได้กำหนด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้น เพื่อสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของสถาบันทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ วว. ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

การขอใช้สิทธิ หรือแจ้งเหตุละเมิด ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อ หรือสอบถามในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ วว. หรือเกี่ยวกับประกาศ ฯ นี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูล  (Data Controller)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 เทคโนธานี หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Call Center : 02 – 577 9300

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วว.  (Data Protection Officer : DPO)
e-Mail : dpo@tistr.or.th
Website : www.tistr.or.th/infoweb/datagov/
Phone : 02 – 577 9081

กรณีแนะนำ ติชม ในเรื่องอื่นๆ  (Feedback)
Feedback : ไปยังหน้า  [ แบบฟอร์มออนไลน์ ]


Copyright ©2023  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic