tistrname
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (“ประกาศฯ”) ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ วว. ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ วว. ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วว. ยังตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า วว. มีความ โปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันจึงได้กำหนด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้น เพื่อสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของสถาบันทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ วว. ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

การขอใช้สิทธิ หรือแจ้งเหตุละเมิด ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อ หรือสอบถามในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ วว. หรือเกี่ยวกับประกาศ ฯ นี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูล  (Data Controller)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 เทคโนธานี หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Call Center : 02 – 577 9000

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วว.  (Data Protection Officer : DPO)
e-Mail : dpo@tistr.or.th
Website : www.tistr.or.th/infoweb/datagov/

กรณีแนะนำ ติชม ร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ  (Feedback)
Feedback : ไปยังหน้า  [ แบบฟอร์มออนไลน์ ]


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic