วว. รับรางวัล Compliance Award  ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เข้ารับรางวัล Compliance Award  ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ประจำปี 2566 จาก นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนี้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดความยั่งยืนและขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนต่อไป  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการนำแพลตฟอร์มภาครัฐฯ ไปดำเนินการ

โอกาสนี้  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย  ในวันที่ 15 ธันวาคม  2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

…………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506