วว. /วช. มุ่งยกระดับท้องถิ่นไทย พัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร รุ่นที่ 5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้…

อ่านต่อ วว. /วช. มุ่งยกระดับท้องถิ่นไทย พัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร รุ่นที่ 5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

วว. โชว์ผลสำเร็จเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร … ช่วยแก้จน พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

เนื่องในการลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566    น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เยี่ยมชมผลงานนิทร…

อ่านต่อ วว. โชว์ผลสำเร็จเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร … ช่วยแก้จน พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

(29 พฤษภาคม 2566/สำนักงานใหญ่เอ็กโก กรุ๊ป) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามความร่วมมือกับ…

อ่านต่อ วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

สถานีวิจัยลำตะคอง วว. บริการ “จุดพักรถ…พักผ่อน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 – 15 เม.ย. 2566

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  วว. ร่วมสืบสาน…

อ่านต่อ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. บริการ “จุดพักรถ…พักผ่อน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 – 15 เม.ย. 2566

วว. ขับเคลื่อน BCG  โมเดล วิจัยพัฒนาข้าวอุดมซีลีเนียม สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้พร้อมต่อสู้กับโรคภัยที่อยู่รอบตัว โดยสิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากการเจ็บไข้ คือ การรักษาร่างกายให้แข็งแรง…

อ่านต่อ วว. ขับเคลื่อน BCG  โมเดล วิจัยพัฒนาข้าวอุดมซีลีเนียม สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาลสมุทรสงคราม มอบชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบคลื่อนที่ เพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า  ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ณ  ตำ…

อ่านต่อ วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาลสมุทรสงคราม มอบชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบคลื่อนที่ เพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว

วว.ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมกา…

อ่านต่อ วว.ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย

Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผู้อำนวยการ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตร…

อ่านต่อ Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วว. หารือผู้ประกอบการชั้นนำด้านการเกษตร @ประเทศเวียดนาม …ติดตามความก้าวหน้า แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ

 (17 ธันวาคม 2565)   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่ากา…

อ่านต่อ วว. หารือผู้ประกอบการชั้นนำด้านการเกษตร @ประเทศเวียดนาม …ติดตามความก้าวหน้า แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ

วว. / มหาวิทยาลัยดาลัด ประเทศเวียดนาม หารือความร่วมมือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม สร้างเครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยาสถาน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม   ด…

อ่านต่อ วว. / มหาวิทยาลัยดาลัด ประเทศเวียดนาม หารือความร่วมมือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม สร้างเครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยาสถาน