วว. โชว์ผลสำเร็จเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร … ช่วยแก้จน พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

เนื่องในการลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566   

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงาน “เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”  อาทิ การเพิ่มปริมาณผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่า การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ “ดอกบัวแดง” พืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี  พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนของกระทรวง อว. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area based & Community) ทั้งนี้การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ของ รมว.อว.   (วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี)

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ยังได้ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว. อว. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  รวมทั้ง ร่วมพบปะ นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง TCAS ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาส เรียนต่อระดับอุดมศึกษา อีกด้วย