tistrname
TISTR-RDB : กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมชีวภาพ

  1. กําหนดทิศทางและดําเนินการวิจัยพัฒนาเพื่อการสร้างคุณค่า (Value Creation) อย่างครบวงจร โดยม่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
  2. บริการวิจัยและพัฒนา บริการวิเคราะห์ ทดสอบ บริการฝึกอบรม และบริการที่ปรึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  3. ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย และสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี ในระดับห้องปฏิบัติการ โรงงานนําทาง (Pilot Plant) และโรงงานสาธิต(Demonstration Plant) ของศูนย์ความเชี่ยวชาญต่างๆ
  4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
  5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรด้านการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
  6. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน

Dr. Sorada Wanlapa
Deputy Governor
Research & Development
for Bio Industries

sorada @ tistr.or.th

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่ม อช.

จากศูนย์ข่าวกลาง วว. (TISTR Press Center)

Expert Centre of Innovative
Agriculture

InnoAg conducts R&D integration, technology transfer, technology incubation and intelligent innovation agriculture, to develop agriculture production system. InnoAg also conducts R&D and cultivation promotion on plants (herb, indigenous plants, new economical plants, vegetable, fruits and mushroom), R&D and promotion on bio-fertilizer and organic fertilizer production, R&D on environmental-friendly pesticide, R&D on value addition of agricultural residues, post-harvest technology, including consultancy service and training program on agricultural technology.

Moreover, InnoAg has Lamtakong Research Station (LTRS), located in Nakhon Ratchasima province, which is a focal point to conduct agricultural experiment, and to disseminate agricultural technology and knowledge. LTRS has played a crucial role to support agricultural R&D and technology transfer of TISTR.

Expert Centre of Innovative
Health Food

InnoFood focuses on research, development, service, analysis, testing and consultancy on functional food and beverage products, dietary supplement and natural substance in food. InnoFood has many researchers with various fields of expertise and cooperation network both inside and outside Thailand. InnoFood aims for creating health food products and supporting Thai entrepreneur to get benefit of scientific results and use it for commercialization.

Apart from conducting R&D, InnoFood is ready for providing food testing service, e.g. physicochemical testing, sensory evaluation, shelf life evaluation, food safety testing and nutritional fact evaluation, with support of Industrial Metrology and Testing Service Centre (MTC) of TISTR. InnoFood is also ready for providing infrastructural service, e.g. pilot plant for beverage production line and pilot plant for dehydrated and preserved fruit production line;; at Food Innovation Service Plant (FISP).

Expert Centre of Innovative
Herbal Products

InnoHerb aims for conducting R&D on innovative herbal products to meet international quality standard, transferring technology and innovation arising from R&D on herbal products to commercialization, providing research, analysis and testing service on herbal products with standard compliance to improve competitiveness of entrepreneurs in innovative products from herb, and providing research, analysis and testing service on herbal products with international standard and response to the need of customers.

Moreover, InnoHerb also provides research service and analysis testing on formula development for products, chemical reaction in experimental tube for herbal extract testing and pharmaceutical products, research works in pharmacology, toxicology, bio-pharmacology, chemistry, physical/chemical testing and microbiology, and scientific equipment testing.

Biodiversity Research Centre

BRC is responsible for collection of bio-resources, microorganisms, plants and animals, database of biodiversity information, and R&D on bio-substance and bio-materials with biological processing technology, in order to enhance national competitiveness in bio-industry and bio-economy at both regional and global levels.

BRC has many researchers with various fields of expertise in bio-technology, microbiology, molecular biology and so on. BRC also has Microorganism Centre which is responsible for culture collection of bacteria, yeast, mold and seaweed which are beneficial to industrial and environmental usage. BRC is a part of Thailand Bio-resource Research Center (TBRC). BRC is ready for providing microbial strains used for education and research purposes to persons from various educational institutes at both national and regional levels (Bangkok MIRCENs), and has innovative and excellent centers with readiness for complete range of research and development and potential to conduct pilot research scaled up to industrial sector, e.g. Innovative Center for Production of Industrial used Microorganisms (ICPIM) and Algal Excellence Center (ALEC). It also has microbial production infrastructure with complete production line, starting from upstream at laboratory scale (biosafety level 2) to downstream at pilot plant scale with maximum production capacity of 500 liters.

TISTR Research & Service Groups

Bio-Industries

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

Sustainable Developments

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

Industrial Services

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic