tistrname
เกี่ยวกับ วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
image
image image

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติ

image image

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เดิมแรกก่อตั้งมีชื่อว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวป.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนมาใช้ พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 และให้ วว. เป็นหน่วยงานในกำกับ ต่อมาในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและชื่อกระทรวงใหม่เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 • พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  [ คลิกที่นี่ ]


 • โครงสร้างองค์กร

  วว. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน
  กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
   อาหารสุขภาพ
  • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
   เกษตรสร้างสรรค์
  • ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
   หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
  • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
   พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
  กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
  • ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
  • ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
  • ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
  • สำนักรับรองระบบคุณภาพ
  กลุ่มยุทธศาสตร์
  และจัดการนวัตกรรม
  • สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
  • สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  กลุ่มบริหาร
  • สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
  • สำนักบริการกลาง
  • สำนักบริหารการคลัง
  • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กองกฎหมาย
  กลุ่มขึ้นตรงผู้ว่าการ
  • สำนักผู้ว่าการ
  • สำนักตรวจสอบภายใน
  • สำนักสื่อสารองค์กร
  image

  แผนภูมิโครงสร้างองค์กร วว.  (Organization chart of TISTR)  วิสัยทัศน์

  สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
  (update 01/08/2565)

  พันธกิจ

  1. วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
  (update 17/7/2563)

  ยุทธศาสตร์

  1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ BCG
  2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ SMEs และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  3. พัฒนานวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและสังคม
  4. พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Innovation Organization)
  5. เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Financial stability)
  (update 17/1/2567)

  วัฒนธรรมองค์กร

  สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม


  ค่านิยมองค์กร

  Smart TISTR - มุ่งเน้นลูกค้า พัฒนาตนเอง

  TISTR
  T = Team work   (การทำงานเป็นทีม)
  I = Innovation   (สร้างสรรค์นวัตกรรม)
  S = Satisfaction   (ความพึงพอใจของลูกค้า)
  T = Trustworthy   (ความศรัทธาและเชื่อถือ)
  R = Responsibility   (ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย)
  (update 22/09/2559)

  ปณิธานการดำเนินการในระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

  "ดำเนินการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการ ว. และ ท. อย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
  เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป"


  BCG model with TISTR O•Z•O•N•E Concept

  TISTR + BCG economy model

  วว. กับการสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจ สามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

  B

  Bio economy

  ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
  คือ การนำทรัพยากรชีวภาพมา “ผลิตให้คุ้มค่าที่สุด” โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย

  [ BCG-B in Actions ]

  C

  Circular economy

  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
  คือ "ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด” และต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

  [ BCG-C in Actions ]

  G

  Green economy

  ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
  คือ การจัดการสภาพสังคมให้ “กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด”

  [ BCG-G in Actions ]

          BCG model คือ การสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” โดยนำองค์ความรู้ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาต่อยอดความเข้มแข็ง นั่นก็คือ การนำคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มาปรับเปลี่ยนระบบการบริโภคและการผลิตที่นำไปสู่กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความสมดุลและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน.
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (อดีต รมว.ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
  หนึ่งในผู้ริเริ่มผลักดัน BCG model จนเป็นวาระแห่งชาติ
  background from www.freepik.com
  image

  4 Guiding Principles : กรอบแนวทางการดำเนินงานของ วว.

  Bio Based Research

  วิจัยและพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ เช่น การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และการแพทย์ครบวงจร
  image
  image

  Appropriate Technology

  พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทในการใช้งานจริง ทั้งในด้านต้นทุนและความซับซ้อนของเทคโนโลยี

  Total Solution Provider

  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนสู่ระดับเชิงพาณิชย์ (Commercialization) อย่างครบวงจรจนถึงส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ
  image
  image

  Community
  (Area Based)

  การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  
  Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
  โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
  โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
  " ipv6 ready
  statistic