tistrname
TISTR-SIM : กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

กลุ่มยุทธศาสตร์
และจัดการนวัตกรรม

 1. กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจขององค์กร จัดทําแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําแผนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจําปี ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการประจําปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดขององค์กร ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก จัดทํารายงานการประเมินผลจากการดําเนินงานตามแผน และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม พัฒนากลไก เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้อย่างเป็นระบบ
 3. สนับสนุนการจัดทําข้อเสนอโครงการตามกรอบ Technology Roadmap ขององค์กร
 4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสนับสนุนความสําเร็จตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ
 5. กํากับและติดตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) และงานสนับสนุน ISO 9000 ขององค์กรผ่านกลไกการทํางาน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
 6. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และโอกาสทางการตลาดของงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ประเมินความพร้อม/วิเคราะห์ต้นทุนของเทคโนโลยี สําหรับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อหารายได้ขององค์กร ร่วมกับกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การจัดทําแผนธุรกิจเทคโนโลยี และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากเทคโนโลยี
 7. งานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าและผู้ประกอบการ ได้แก่ ระบบ Electronic Science Technology and Innovation (ESTI) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ปรึกษา/เทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการ ตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
 8. การดําเนินงานและการพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านการตลาดขององค์กร เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมแบบครบวงจร ได้แก่ การพัฒนากลไกส่งเสริมการตลาด โดยเริ่มตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้า การบริหารสัญญา ไปจนถึงการติดตามผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานส่งเสริมการตลาด และพัฒนาช่องทางการสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับกับลูกค้า
 9. ดําเนินงานและพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านระบบส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย วิสาหกิจชุมชน ประชาชน ได้แก่ บริหารจัดการการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมเครื่องมือในการสนับสนุนผู้เริ่มต้นธุรกิจจากผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรด้านการตลาดและการเงิน
 10. ดําเนินงานและการพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร เพื่อไปใช้ประโยชนในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การยื่นจด การประเมินมูลค่า การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
 11. งานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเชิงสังคมและพื้นที่ วิสาหกิจชุมชน (OTOP) และงานสนับสนุนความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับจากโจทย์พื้นที่/แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค

Dr. Apakorn Supanya
Deputy Governor
Strategies and Innovation
Management Group

apakorn @ tistr.or.th

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่ม ยธ.

จากศูนย์ข่าวกลาง วว. (TISTR Press Center)

Corporate Strategic Planning Office

Technology and Innovation Management Office

TISTR Research & Service Groups

Bio-Industries

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

Sustainable Developments

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

Industrial Services

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic