วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว “จุลินทรีย์ BioD I วว. ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว” ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

วันนี้ ( 17 ก.ค.  2567 ณ ลานวัดตระพัง และแปลงนาสาธิต หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)    ดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ…

อ่านต่อ วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว “จุลินทรีย์ BioD I วว. ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว” ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

วว. เชิญชวนอบรมฟรี !  ISO 9001 /การขึ้นทะเบียน อย. / สร้างอาชีพ  ในงาน อว. แฟร์ 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  จัดอบรมฟรี! ในงาน “อว.แฟร์ 2024” มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศร…

อ่านต่อ วว. เชิญชวนอบรมฟรี !  ISO 9001 /การขึ้นทะเบียน อย. / สร้างอาชีพ  ในงาน อว. แฟร์ 2024

วว. พัฒนานวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สร้างอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับให้ยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศ โดยมีคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น …

อ่านต่อ วว. พัฒนานวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สร้างอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับให้ยั่งยืน

วว. ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ/เอกชน ด้านสุขภาพ นาโนเทคโนโลยีการแพทย์สากล @ Spain-Thailand Innovation Forum

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมงาน Spain-Thailand Innovation…

อ่านต่อ วว. ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ/เอกชน ด้านสุขภาพ นาโนเทคโนโลยีการแพทย์สากล @ Spain-Thailand Innovation Forum

“ศุภมาส” ปลื้ม ดัน พ.ร.บ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ด้วยมติเอกฉันท์รับร่าง 409 คน พร้อมเปิดตัวกรรมาธิการทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวม 33 คน

(เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 ณ รัฐสภา) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอร่างพระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ…

อ่านต่อ “ศุภมาส” ปลื้ม ดัน พ.ร.บ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ด้วยมติเอกฉันท์รับร่าง 409 คน พร้อมเปิดตัวกรรมาธิการทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวม 33 คน

วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย  บริการ “ด้านการแพทย์/สุขภาพ” @ CPHI South East Asia 2024

นางปริยะดา   วิสุทธิแพทย์   ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้…

อ่านต่อ วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย  บริการ “ด้านการแพทย์/สุขภาพ” @ CPHI South East Asia 2024

วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ “TISTR  for  Well-being  and  Longevity” @ อว.แฟร์ 2024

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งย…

อ่านต่อ วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ “TISTR  for  Well-being  and  Longevity” @ อว.แฟร์ 2024

วว. จับมือ วช. มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน วทน. ตอบโจทย์สังคมประเทศในอนาคต มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การผลิตจริง ขยายผลเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจั…

อ่านต่อ วว. จับมือ วช. มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน วทน. ตอบโจทย์สังคมประเทศในอนาคต มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การผลิตจริง ขยายผลเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

วว. จับมือพันธมิตรจัดฝึกอบรม “การจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ร่วมกับหน่ว…

อ่านต่อ วว. จับมือพันธมิตรจัดฝึกอบรม “การจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร”

รายการ  TAZAN  เนชั่นทีวี บันทึกเทปสัมภาษณ์ผลงาน วว. “การวิจัยพัฒนาดอกกระเจียวพื้นถิ่น”

ดร.อนันต์  พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์   บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง “การศึกษาและวิจัยดอกกระเจียวพื้นถิ่น” ในรายการ  “TAZAN  พื้นที่ปลุกความคิด เพื่อสร้า…

อ่านต่อ รายการ  TAZAN  เนชั่นทีวี บันทึกเทปสัมภาษณ์ผลงาน วว. “การวิจัยพัฒนาดอกกระเจียวพื้นถิ่น”