tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
23 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.8/2566
23 พ.ย. 2565ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.5/2566
21 พ.ย. 2565ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดวิเคราะห์ความเค้นและจำลองการไหลเพื่อการประเมินอายุของวัสดุและอุปกรณ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) บ.64/2565
21 พ.ย. 2565ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดงานการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.8/2566
11 พ.ย. 2565ประกาซผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2566
10 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.7/2565
7 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.52/2565(ครั้งที่ 2)
3 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบความต้านแรงดันและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.53/2565
2 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.5/2566
2 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.101/2565
2 พ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.60/2565
28 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.51/2565
26 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายภายในอาคารและห้องประชุมของ วว. เทคโนธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.59/2565
26 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดจำลองสภาวะการใช้งานและทดสอบความคงทนต่อการกัดกร่อนของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.61/2565 (ครั้งที่ 2)
26 ต.ค. 2565ชุดคัดแยกถุงพลาสติกพร้อมระบบซักล้างและระบบบำบัด จำนวน ๑ ชุด จ.6/2565
20 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบทางกลแบบยูนิเวอร์แซล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.46/2565 (ครั้งที่ 2
19 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อ เครื่องนึ่งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน (Autoclave) จ.2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๗,๗๙๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน จ.2/2566
19 ต.ค. 2565ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคตรวจวัดการเปล่งแสงของธาตุโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพกพา บ.1/2566
18 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการภายในงาน CPHI South South East Asia ๒๐๒๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.4/2566
18 ต.ค. 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ความเค้นและจำลองการไหลเพื่อการประเมินอายุของวัสดุและอุปกรณ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.64/2565
18 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและทำให้มีความเข้มข้น ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.45/2565 (ครั้งที่ 2
17 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจับทดสอบมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.1/2566
7 ต.ค. 2565ประกาศผลผู้ชนะโครงกาตรประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำบนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีขอบลุ่มน้ัำบางประกงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ จ.136/2565
7 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องหมักขยะอินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่อง จ.137/2565
5 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.62/2565
5 ต.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสกัดสมุนไพร จำนวน ๑ ชุด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.66/2565
3 ต.ค. 2565จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ทะเบียนเครื่อง 5811002019001/13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.126/2565
30 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-library จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.135/2565
30 ก.ย. 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสภาวะการใช้งานและทดสอบความคงทนต่อการกัดกร่อนของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.61/2565
29 ก.ย. 2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการงานอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชีย จำนวน ๑ งาน ค.7/2565
27 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประเมินความบริสุทธิ์และวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาตรฐานอ้างอิง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.47/2565
23 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ ชั้น ๒ (RIGHT) อาคารปฏิบัติการ ๑ ศทม.บางปู จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.42/2565 (ครั้งที่ 2
22 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติอาหารและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.58/2565
21 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบำบัดน้ำเสีย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.132/2565
20 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทดสอบอัตราการยืดตัวของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.129/2565
20 ก.ย. 2565ซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ.55/2565
20 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.54/2565
19 ก.ย. 2565ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคตรวจวัดการเปล่งแสงของธาตุโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพกพา ฯ จำนวน ๑ ชุด /2565
16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานและลูกจ้าง วว. เส้นทาง วว. (บางเขน) - ศทม. (บางปู) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.56/2565
15 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบความทนความดันของท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด บ.49/2565
15 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ kV จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.120/2565
14 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งจัดจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา จำนวน 1 งาน จ.107/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 616,320.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห จ.107/2565
14 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน และสถานีวิจัยลำตะคอง บ.40/2565
12 ก.ย. 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและทำให้มีความเข้มข้น ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.45/2565
12 ก.ย. 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบทางกลแบบยูนิเวอร์แซล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.46/2565
9 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.121/2565
8 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน /2565
7 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.113/2565
5 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.78/2565
5 ก.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน บ.43/2565
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic