tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
1 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด
1 ก.พ. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว ๑๕๐/๕๐ Mbps จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จ.๓๔/๒๕๖๒
31 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
30 ม.ค. 2562 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูหนีไฟ อาคารวิจัยและพัฒนา ๑ อาคารวิจัยและพัฒนา ๒ และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (MTIC)และอาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) จำนวน 1 งาน
30 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บรักษาเชื้อสาหร่ายทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิและแสงสำหรับงานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสีอุตสาหกรรม
29 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการงาน "นายกรัฐมนตรีพบวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2562 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบถังบำบัดน้ำเสีย อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาคารวิจัยและพัฒนา ๒ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ จ.๒๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด
24 ม.ค. 2562สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดนํ้าเสีย จำนวน ๑ ระบบ จ.๒๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ จ.๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐ เล่ม เลขที่ จ.๒๕/๒๕๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด
21 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย ๒ ชั้น ชั้นละ ๑๐ ห้อง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด
21 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
18 ม.ค. 2562จ.27/2562 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โคเน่
18 ม.ค. 2562จ.37/2562 ตรวจสอบระบบความปลอดลิฟต์ Hitachi
18 ม.ค. 2562ซ.35/2562 เครื่องวัดและบันทึกมูลความเข็มแสง
18 ม.ค. 2562ซ.126/2561 ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล
18 ม.ค. 2562ซ.47/2562 เครื่องแยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์
18 ม.ค. 2562ซ.46/2562 ครุภัณฑ์สำหรับสัมมนา
18 ม.ค. 2562ซ.43/2562 เครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ค
18 ม.ค. 2562ซ.37/2562 ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติทางวิศวกรรมทางกล
18 ม.ค. 2562ซ.55/2562 เครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ แบบ 3 ก๊าซ
18 ม.ค. 2562ซ.45/2562 ตู้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช
18 ม.ค. 2562ซ.63/2562 เครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร
18 ม.ค. 2562ซ.61/2562 เครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาดPorbe อัตโนมัติจำนวน 6 เครื่อง
17 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงอาคารแคนทีน จำนวน 1 งาน
17 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
14 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดงานเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายและเสวนาวิชาการ โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน ๑ ชุด
10 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวทดสอบสำหรับเทคนิคการหมุนคลื่นเสียง (IRIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
27 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
27 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องทางไกลแบบสองตา จำนวน ๑๒๐ ตัว
27 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
26 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา เครื่องสอบเทียบเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร
24 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
20 ธ.ค. 2561เครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง
19 ธ.ค. 2561ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธ.ค. 2561เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
7 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟต์ Hitachi จำนวน ๓ เครื่อง
7 ธ.ค. 2561ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธ.ค. 2561ยกเลิก ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดต้ัง (ตามรายละเอียดแนบ) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน
30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๑.ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๗,๐๐๐ ชุด, ๒.บัตรอวยพร ๓,๘๐๐ แผ่น, ๓.สมุดบันทึก ๓,๘๐๐๐ เล่ม,๔.กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุสมุดบันทึกพร้อมปฏิทิน ๒,๑๐๐ ใบ
30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
30 พ.ย. 2561ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน 1 ระบบ
29 พ.ย. 2561ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล็ก (Dry block calibrator) จำนวน 1 เครื่อง
27 พ.ย. 2561ประกาศผลการพิจารณาจ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic