tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
25 เม.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จำนวน 5 เครื่อง รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.52/2566
24 เม.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาผลของการได้รับโพรไบโอติกต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด ปัจจัยทางเมตาโบลิกอื่นๆ ในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.48/2566
24 เม.ย. 2566ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คันตั้งแต่วันที่ 1/12/2566 - 30/11/2571 ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 60 เดือน บ.12/2566
24 เม.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานสำหรับหน่วยงาน สจท.,กบน.และกพน.ภายในอาคาร RD๒ ชั้น ๒ และ ๓ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.53/2566
19 เม.ย. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.47/2566
11 เม.ย. 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 /2566
29 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งาน License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 licenses และ SAP BI จำนวน 10 licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.43/2566
27 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำภายนอกอาคาร 2 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 งาน จ.40/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลซิสเต็ม อินติเกรเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท (สี่แสนแปดห จ.40/2566
24 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำ วว. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.45/2566
22 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.11/2566
22 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ/PM เครื่องมือ LC-MS/MS (Triple Quadrupole) สำหรับการวิเคราะห์สารในกลุ่ม PAAs จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.45/2566
17 มี.ค. 2566จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Nitrogen Generator จำนวน 1 งาน จ.42//2566
17 มี.ค. 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 /2566
15 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดกล่อง Kongsberg XL22 พร้อมติดตั้ง (ชุดกล่องประมวลผล MCU และชุดควบคุมไฟฟ้า 230 VAC พร้อมอุปกรณ์) จ.11/2566
14 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก sub-chronic oral toxicity (OECD408) สารสกัด Aloe barbadensis Mill (ว่านหางจระเข้) และสารสกัด Pandanus amaryllifolius (ใบเตย) จำนวน ๑งาน โดยวิธีคัดเลือก ค.3/2566
10 มี.ค. 2566ซ่อมกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน ๑ งาน จ.39/2566
8 มี.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์งานมาลัยวิทยสถาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.36/2566
28 ก.พ. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.31/2566
27 ก.พ. 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.34/2566
27 ก.พ. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไ้ร้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.32/2566
27 ก.พ. 2566จ้างจัดนิทรรศการ TISTR and Friends 2023 จำนวน 1 งาน จ.35/2566
16 ก.พ. 2566จัดทำหนังสือที่ระลึก 60 ปี วว. จำนวน ๑ งาน จ.33/2566
14 ก.พ. 2566จ้างซ่อมแซมผนังกระจกอาคาร RD1 พร้อมปรับปรุงกระจกอลูมิเนียม ห้อง 1818 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.26/2566
9 ก.พ. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22 kV จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.29/2566
8 ก.พ. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะแบบแมสสเปคโครเมทรี (ICP-MS) จ.16/2566
2 ก.พ. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น ๖๔๙๐ Triple Quad LC/MS จำนวน 1 งาน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.27/2566
27 ม.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีลำตะคอง) ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือ ค.2/2566
23 ม.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุน จากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซ.1/2566
13 ม.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะความดันสูงแบบปลอดเชื้อของกระบวนการ encapsulation ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.7/2566(ครั้งที่ 2)
13 ม.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.57/2565 (ครั้งที่ 2)
12 ม.ค. 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโรงงานผลิตสาหร่ายจากคาร์บอกนไดออกไซด์ด้วยพลังงานสะอาดระดับอุตสาหกรรม 1 ระบบ บ.9/2566
29 ธ.ค. 2565ชุดจำลองความเครียดทางกลของวัสดุทางการแพทย์ด้วยกล้องสมรรถนะสูง 1 มิติ ฯ ซ.25/2566
28 ธ.ค. 2565จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของเสาธง จำนวน 1 งาน จ.13/2566
27 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Glass Ring จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.25/2566
27 ธ.ค. 2565จ้างพัฒนาระบบเครือข่ายของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 1 ระบบ จ.21/2566
23 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ VMWARE vsphere 6 Essentials plus kit สำหรับระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.23/2566
22 ธ.ค. 2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.20/2566
22 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.19/2566
21 ธ.ค. 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะความดันสูงแบบปลอดเชื้อของกระบวนการ encapsulation ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.7/2566
21 ธ.ค. 2565ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานจอดรถอาคาร MPAD และ IBOT จ.18/2566
14 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบ) อาคาร Admin และ อาคาร RD๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.14/2566
9 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการงาน OTOP CITY 2022 ค.1/2566
8 ธ.ค. 2565ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบโรงงานผลิตสาหร่ายจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพลังงานสะอาดระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.9/2566
8 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.5/2566
7 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของเสาธง จำนวน 1 ชุด จ.12/2566
7 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อ ราคา งานจ้างประกอบและติดตั้งชุดกรองน้ำ จำนวน 6 ชุด จ.10/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซิมเพิล เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 419,999.61 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบ จ.10/2566
7 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.11/2566
6 ธ.ค. 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.57/2565
2 ธ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.859/2566
1 ธ.ค. 2565ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการเพื่อกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่ายนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.13/2565
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic