tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน DC and AC Current Source Keithley จำนวน 1 งาน
21 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโน
21 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย(วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะชุดตัดเนื้อเยื่อที่อุณห๓ูมิเยือกแข็ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน
16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตู้อบลมร้อนชนิดสุญญากาศ (Vacuum Hot Air Oven) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเตรียมวัตถุดิบสำหรับหมักสุรา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญเป็นห้องประชุม ๒
15 ก.ย. 2563จ้างค่าจัดงานประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานกันซึมอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างสแกนเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของ Hard copy ให้เป็นไฟล์ PDF จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๗/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บริษัท ดีเอ็มเอส ๗๘๙ จำกัด
9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างค่าก่อสร้างป้อมรักษาความปลอดภัยฯ
9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบการทำงานของเครื่องทดสอบฯ
8 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนผสมแบบ ๒ ชั้น ขนาด ๑๖๐ ลิตร พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๔/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็น ๕๔ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
8 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบรรจุผลิตภัณฑ์สุราขาว /แอลกอฮอล์ พร้อมระบบกรอง จำนวน ๑ ชุด
8 ก.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองขนาด ๒๕ แผ่น จำนวน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๕/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็น ๕๔ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
8 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องกลั่นพร้อมหม้อผลิตไอนํ้า จำนวน ๑ ชุด จ.109/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็น 54 เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
2 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาตั้ง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่าง จากอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมรางนํ้ารอบบ่อ biogas (ศูนย์สาธิตฯ สถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๐๔/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มายน์ฮาร์ท เอทีซี (ประเทศไทย) จำกั
28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบเครือข่าย
26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
25 ส.ค. 2563ครุภัณฑ์จอภาพ LED พร้อมติดตั้งห้องประชุด กวท. ชั้น ๘ จำนวน ๑ ระบบ
24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดกากสารเคมี วว.เทคโนธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563ติดตั้งระบบออโต้สไลด์ประตูบานเลื่อนและบานสวิง สำหรับอาคาร RD๑ อาคารRD๒ อาคาร ADmin อาคาร ibot อาคาร MPAD ฯลฯ
20 ส.ค. 2563ซื้ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
20 ส.ค. 2563ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย เข้า - ออก จำนวน ๑ ระบบ
19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Master Plan Digital Platform โดยวิธีคัดเลือก
17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจประเมินวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและตรวจติดตามผลหลังการรับรองตามมาตรฐาน มกษ.9001-2556 และ มกษ.9000 เล่ม 1-2552
14 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm)
14 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ จำนวน 1 งาน
13 ส.ค. 2563จ้างปรับปรุงผนังด้านหลังห้องประชุมผู้บริหารชั้น ๘ อาคาร RD๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22 kV
10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของ วว. (คลองห้า)
4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter สำหรับห้องประชุม ท2 ชั้น 3 อาคาร ศบท.
4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับรองมาตรฐานฯ
31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด
31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะและเดินระบบเครื่องจักรภายอาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๕๐๐ kVA. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2563จ้างการผลิตและเผยแพร่สกุ๊ปข่าว นวัตกรรมทำเงินกับ วว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์
16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Bio Extract Organ จำนวน 1งาน
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic