tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
16 พ.ย. 2563ประกาศยกเลิกเครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
12 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องมือทดสอบคุณภาพผิวสัมผัสในตัวอย่างฯจำนวน1 ชุด
12 พ.ย. 2563เครื่องตรวจสอบติดตามการใช้งานรถไฟแบบอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ชุด
11 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติชิ้นงานทางกล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ย. 2563ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีชนิดตัวทำละลายยิ่งยวด จำนวน ๑ ชุด
10 พ.ย. 2563เครื่องมือทดสอบเชิงกลสำหรับนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทฯจำนวน 1 ชุด
10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องวิเคราะห์ชนิดโพรไบโอติกด้วยการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล ฯ จำนวน 1 ชุด
9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าพื้นที่ และค่าบริการสำนักงานอคารอมตะ
4 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านปฏิกิริยาการเรืองแสงของยืนรายงานผล จำนวน 1 ชุด
4 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน
3 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเตรียมชิ้นงานทดสอบวัสดุคอมโพสิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเครือข่ายกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน ๑ ครั้ง
2 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเครือข่ายกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน ๑ ครั้ง
2 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมทานอลด้วยเทคนิค High performance Liquid Chromatography
2 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ซื้อระบบ Aspen Plus Softwarr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พ.ย. 2563เครื่องบรรจุสารตัวอย่าง วัสดุอ้างอิง ตัวอย่างงานทดสอบความชำนาญแบบผง และของเหลว โดยการวัดน้ำหนักแบบอัตโนมัติ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด
30 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องย่อยผนังเซลล์เพื่อสกัดสารพันธุกรรมด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงแบบสามมิติพร้อมเครื่องเตรียมวัสดุเพาะเลี้ยงตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องวัดคุณสมบัติเส้นใย(Automatic Dilution Module) จำนวน 1 ชุด
29 ต.ค. 2563ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณสารในเนื้อพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านการสั่นสะเทือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (compressor) จำนวน 2 เครื่อง จ.11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเ
20 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน ProPak Asia ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ (Digital Mass Flow Controller) จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทคโทรนิค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บาท (ส
19 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อตู้ปลอดเชื้อ laminar Flow Cabinet จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ.4/2563) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีไนนทิไนน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
19 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์วัดและควบคุมการไหลของของเหลว (HPLC Pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๓/๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด
16 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดกรองเซลล์แบบสุญญากาศพร้อมปั๊ม จำนวน ๑ ชุด จ.๕/๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด
16 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตู้บ่มแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๗/๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์ เวล จำกัด
16 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสกัดสารมูลค่าสูงออกจากเซลล์สาหร่ายด้วยเม็ดบีท (beadbeater) จำนวน ๑ ชุด ได้แก่ บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด
9 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้่นดาดฟ้า อาคาร RD๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวัดมลพิษอากาศในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 1 งาน
2 ต.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 63 ถึง กันยายน 63)
30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าปูที่นอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์ สลิงระบบความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน(วว.เทคโนธานี,วว.บางเขน.วว.บางปู)ระหว่างวันที่ 1-31 ตค.2563
30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน ๑๐,๘๐๐ ถัง
30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
29 ก.ย. 2563จ้างให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ต.ค. 63) จำนวน ๑ เดือน
29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก
29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน(สับปะรด) จำนวน ๑ หลัง
29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
25 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ ชุด
24 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานฯ
23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูล วว. เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ พันธมิตรระบบราง ฯ
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic