tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารเก็บสารเคมี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อNI CRIO-๙๐๔๐ W/๒ x NI๙๒๓๒+NI ๙๔๒๑ W/Mounting and Protection Accessories ชุดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมสำหรับงานบันทึกสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ 2 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดความต้านทานของเหลวซึมผ่าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดการรั่วของลิ้นระบายอากาศออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดความแตกต่างความดัน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดการต้านทานการหายใจเข้าออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
8 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
3 ก.ค. 2563จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ โคเน่ จำนวน ๖ เครื่อง
3 ก.ค. 2563จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2563จ้างปรับปรุงหลังคา SKy LIGHT อาคาร ๑ ศทม. จำนวน ๑ งาน
3 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องตรวจนับอนุภาคในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดความเข้มแสงฝุ่นละอองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก (ตาข่าย) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฟรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 63 ถึง มิ.ย.63
1 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องกำเนิดละอองอนุภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องทำปฎิกิริยา ละอองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด
1 ก.ค. 2563จ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศทบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างการเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและลดความสูญเสียมะม่วงล้นตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างซ่อมท่อน้ำและตะแกรงดักกลิ่นอาคาร Admin และอาคาร RD๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะและแร่ธาตุ (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer หรือ ICP-OES )ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
8 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน
5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงห้องศนส (1432)เป็นห้อง ARCHIVE
5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด ๔ ตำแหน่ง พร้อมเครื่องพิมพ์ผล ๑ ชุด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน
25 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้ออาคารเภสัชและพิษวิทยา (อาคารสัตว์ทดลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชรพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 (จำนวน9อัน)30 ปี (จำนวน 13 อัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซอฟแวร์ไลเซนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบการเผาไหม้ถ่านหินร่วมกับชีวมวล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม, คลอรีนน้ำ ๑๐%, ไส้กรอง PP ๒๐ นิ้ว และ Calcium hydroxide COM grade จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบค่าออกแบบอาคารทดสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธษนี
30 เม.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๖๖/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่
27 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบประปากำลังการผลิต 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
24 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ งานซ่อมบำรุงและปรับปรุง FIRE PUMP จำนวน 1 งาน
23 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำคนพิการอาคาร MPAD จำนวน 1 งาน
23 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Brand DNA (จำนวน 40 ราย)
22 เม.ย. 2563จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์หัวสาย RMU จำนวน 1 งาน
22 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs
15 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
15 เม.ย. 2563เช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๓)
14 เม.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้าง กลยุทธ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (จำนวน ๑๐ ราย) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๖๓/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บร
9 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทราปราการ จำนวน ๑ ชุด
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic