tistrname
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
18 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง จ.๑๐๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไท เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
15 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้าง ปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญเป็นห้องประชุุม จำนวน 1 ห้อง
12 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้าง ปรับปรุงห้องทานอาหารชั้น 8 จำนวน 1 งาน
11 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง จ.๑๐๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด
11 ก.ค. 2562ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
11 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน Thailand Industry Expo ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ จ.๑๐๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
9 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน ๑ เครื่อง
8 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง จ.๑๐๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีไนนทิไนน
5 ก.ค. 2562ประกาษผู้ชนะงานถนนและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงคัดบรรจุ
3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่พักสูบบุหรี่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนประชุม ห้องรับรองชั้น ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2562 จำนวน 1 ชุด
2 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถรางนำชมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ. ๔๖/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได
2 ก.ค. 2562ประกาศผลรายไตรมาส ม.ค.-มี.ค.2562
2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเครื่องบันทึกสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด
2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโลโก้และป้ายบอกทางอาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกกลิ้งแปรงขัดทำความสะอาดสับปะรดพันธุ์ MD๒ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด จ.๘๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้
1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ค่าซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างค่าจ้างค่าบริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฎิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเรื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
28 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตู (Access Control) ควบคุมการเข้า-ออกอาคาร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ. ๕๕/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.
24 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน Smart SME Expo ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ จ.๙๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างรั้วรอบโรงงาน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP - i Style (OTOP Invovation Style) ๔ ภาค จำนวน ๑ โครงการ
18 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องประชุม 11 ชั้น 3 อาคาร วพ.2
17 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึงขาดและการยืดตัว (Tensile Tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจัดเก็บตัวอย่างแมลง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ เครื่องแม่ข่ายสำหรับเว็บไซด์กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อม Microsoft Windows Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัลติมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับเก็บรักษาเชื้อราอ้างอิง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2562รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ
12 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน ๑ เครือง
10 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams - All Apps All Multiple Platforms Multi Asian Languages Licensing แบบรายปี จำนวน ๕ บัญชีผู้ใช้ จำนวน ๑ งาน จ.๘๙
5 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต Palo Alto รุ่น PA-2050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะตู้ดูดควันไอสารระเหยสารเคมีชนิดไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง
5 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง และค่าการนำไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง จ.๘๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บร
31 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
31 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2019
30 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบอนุมัติออนไลน์ (โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานอัตโนมัติ e-Form จำนวน ๑ โครงการ
28 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดอาคารวิจัยและพัฒนา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์วัดแรงมาตรฐาน (Referece load cell) สำหนับ Box Compression ขนาด 100 KN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จ้างระบบ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๘๒/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
27 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มสุญญากาศสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดแบบแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับการทดสอบเชื้อก่อโรคในอาหาร
22 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บ้านเมาะหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Ethylene analyzer จำนวน ๑ ชุด
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic