tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


ดัชนีชื่อผู้แต่ง
Author's name ▼ Quantity  Read 
(1) กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว (2) ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์| 3803 | 1 82
- กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร - สรศักดิ์ สุภณไล่ (ตามลำดับ)| 3404 | 1 592
- บุญรักษา กัสยากร - วรากร สองเมือง (ตามลำดับ)| 3802 | 1 70
- พรรณชรินทร์ ศรัทธา - วรวรรณ เตียตระกูล (ตามลำดับ)| 3403 | 1 546
{1) บุญศิริ ศรีสารคาม, (2) มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี| 3503 | 1 422
{1) ปิยะรัตน์ ประมวลผล (2) ณัฐวัตร วิสุทธิ์สิริ และสวัสดิ์ แย้มกลิ่น| 3504 | 1 327
กนกอร อำพรายน์ และรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์| 3601 | 1 272
กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร| 3603 | 1 270
กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว| 3402 | 3502 | 3603 | 3701 | 3803 | 5 2,549
กองประชาสัมพันธ์| 3303 | 3304 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3502 | 3503 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3801 | 3802 | 3803 | 3803 | 3804 | 3901 | 23 6,859
กิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์| 3603 | 1 185
กีรนา เหลืองหิรัญ และกฤษณะ แต่งเสร็จ| 3504 | 1 317
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ มยุรา ล้านไชย และมนัสนันท์ ไทยกมล| 3604 | 1 194
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย| 3602 | 3801 | 3802 | 3 517
จิรวรรณ ออตยะกุล| 3701 | 1 212
จิราภรณ์ มณีพรหม| 3704 | 1 118
ชนะ ปรีชามานิตกุล| 3604 | 3801 | 2 289
ชนะ ปรีชามานิตยกุล และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3303 | 1 608
ชลธิชา นิวาสประกฤติ จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ| 3301 | 3704 | 2 1,392
ชลธิชา นิวาสประกฤติ บุญเรียม น้อยชุมแพ และจันทรา ปานขวัญ| 3404 | 3703 | 2 879
ณรงค์ฤทธิ์ หอมดวง ดนัย ศรีทองคำ| 3502 | 1 530
ณัฏพรรณ โภคบุตร| 3404 | 3603 | 2 802
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช| 3602 | 3703 | 3802 | 3 479
ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์| 3302 | 1 673
ดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์| 3901 | 1 21
ดร.ทองกร พลอยเพชรา| 3502 | 3901 | 2 594
ดร.ธนภักษ์ อินยอด และคณะ| 3504 | 1 318
ดร.ธนภักษ์ อินยอด, ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, ดร.ณัชพัชร์ ศรีหะนัลต์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี และสุริมา ญาติโสม| 3703 | 3704 | 2 451
ดร.นฤมล รื่นไวย์| 3302 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3503 | 3601 | 8 4,343
ดร.นฤมล รื่นไวย์ และสายสวาท พระคำยาน| 3303 | 1 695
ดร.นารินทร์ จันทร์สว่าง| 3301 | 3403 | 2 1,390
ดร.นิตยา แก้วแพรก| 3502 | 1 514
ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล| 3702 | 1 177
ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์| 3503 | 1 590
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3802 | 3803 | 3901 | 3 339
ดร.ภูวษา ชานนท์เมือง| 3701 | 1 201
ดร.รุจิรา ตีวัฒนวงศ์| 3301 | 1 680
ดร.วราภรณ์ ศรเดช และ ดร.บุณณนิดา โสดา| 3804 | 1 93
ดร.ศิริพร บุตรสีโคตร| 3901 | 1 27
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์| 3901 | 1 12
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ ดนัย ใจเมตตา และ นันท์นิชา ม่วงทอง| 3701 | 1 142
ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช| 3804 | 1 103
ดร.สุรชิต แวงโสธรณ์ และนิศากร รังมาตย์| 3404 | 1 600
ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี| 3603 | 1 252
ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ| 3301 | 3602 | 2 944
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์| 3504 | 1 336
ดร.เจต พานิชภักดี| 3802 | 1 113
ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ| 3404 | 1 727
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน| 3701 | 1 149
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ดนัย ศรีทองคำ และวาสนา ชัยทอง| 3304 | 3804 | 2 748
ธนารักษ์ มั่งมีชัย และลลิตา ชมเพ็ญ| 3401 | 1 578
ธันยกร อารีรัชชกุล| 3401 | 3701 | 3702 | 3703 | 4 1,112
ธันยกร อารีรัชชกุล และศิระ ศิลานนท์| 3704 | 1 188
นันท์นิชา ม่วงทอง| 3704 | 1 201
นุชนภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์| 3601 | 3604 | 2 367
บุญศิริ ศรีสารคาม| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3501 | 5 3,302
บุญเรียม น้อยชุมแพ| 3303 | 1 623
บุญเรียม น้อยชุมแพ ชลธิชา นิวาสประกฤติ และจันทรา ปานขวัญ| 3302 | 3401 | 2 1,223
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ| 3402 | 3403 | 3501 | 3 1,607
บุษกร ประดิษฐนิยกูล| 3402 | 3503 | 3504 | 3 1,364
ประภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ และกีรณา เหลืองหิรัญ| 3804 | 1 66
ประศาสน์ บุญเพชร์ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล และ ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์| 3702 | 1 183
ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ และมานะ ทับนาโคก| 3401 | 1 654
ปิยะรัตน์ ประมวลผล และฉัตรชัย พราหมณ์ลอย| 3304 | 1 613
พงศธร หลิมศิริพงษ์ จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย| 3803 | 1 130
พิจิตรา เกิดผล ศุภวรรณ โนนสืบเผ่า และอธิปัตย์ รัตนะ| 3801 | 1 146
ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์| 3504 | 3602 | 3704 | 3803 | 4 1,094
มนฤดี ไชยสูรยกานต์ และกรรณิกา อังคาร| 3501 | 3503 | 2 915
มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี| 3801 | 1 130
รศ. ดร.วิชัย ศรีบุญลือ, ดร.ศิโรรัตน์ พิลาวุธ, ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร| 3601 | 1 228
รัตนะ ใจอารีย์ ชัยวัฒน์ ศรีนวลใย และศิรดา โชยรัมย์| 3503 | 1 452
รุจีภรณ์ นาคขุนทด| 3801 | 1 123
ลลิตา ชมเพ็ญ และธนารักษ์ มั่งมีชัย| 3604 | 1 254
วรวรรณ เตียตระกูล| 3601 | 1 266
วรากร สองเมือง| 3702 | 3804 | 2 206
วารุณี ฟางทวานิช| 3301 | 3302 | 3702 | 3703 | 4 2,511
วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์| 3601 | 1 255
วิษณุ เรืองวิทยานนท์| 3501 | 3504 | 2 843
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3502 | 1 487
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และพรนภา เจมส์| 3402 | 1 554
วีรยุทธ พรหมจันทร์ เรวดี มีสัตย์ นพมาศ จารย์คำมา นิลมณี อุทิศผล และอภิรตรี ศรีธร| 3901 | 1 20
ศิรดา โชยรัมย์ และรัตนะ ใจอารีย์| 3401 | 1 664
ศิระ ศิลานนท์| 3302 | 3604 | 3804 | 3 1,283
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3802 | 3803 | 3804 | 3 441
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3801 | 3901 | 22 11,357
ศิรินันท์ ทับทิมเทศ| 3403 | 1 724
ศิริสุข ศรีสุข| 3602 | 1 243
ศิวะ สิทธิพงศ์ ประศาลน์ บุญเพชร์ และพงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล| 3403 | 1 551
ศิวะ สิทธิพงศ์ และดนัย ใจเมตตา| 3501 | 1 511
สุรเดช เตชวาทกุล| 3802 | 1 68
อมรรัฎษร์ พิกุลทอง และศุภชัย พัฒนาภา| 3402 | 1 701
อรุณี ชัยสวัสดิ์| 3801 | 1 283
อรุณี ชัยสวัสดิ์ ประวิทย์ เทพนุ้ย สมหวัง สองห้อง และศรัทธา วัฒนธรรม| 3302 | 3303 | 2 1,382
อรุณี ชัยสวัสดิ์ อรุณรัตน์ แสนสิ่ง และปิยะพงษ์ นีรนาทวรุตม์กุล| 3702 | 3703 | 2 448
อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง| 3303 | 3304 | 2 1,299
อลิสรา คูประสิทธิ์| 3301 | 3304 | 3502 | 3 2,235
อุบล ฤกษ์อ่ำ| 3603 | 1 229
แทนวงศ์ แดงสุภา| 3304 | 3602 | 2 894
นับจากวารสารฉบับปีที่ 33 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  สูงสุด  27  ฉบับ
(ไม่รวมจำนวนอ่านที่ดาวน์โหลดแบบทั้งฉบับ)

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic