tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
208 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรในกระบวนการผลิตพืชอาหาร
ศิระ ศิลานนท์
467
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :การวิจัยเกษตรสร้างสรรค์บนมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP บทสัมภาษณ์ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
385
ดิจิทัลปริทัศน์ :การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)
ชนะ ปรีชามานิตกุล
174
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :พิษวิทยานิเวศ (Ecotoxicology)
ลลิตา ชมเพ็ญ และธนารักษ์ มั่งมีชัย
242
เกร็ดเทคโน :เกาะกระแส COVID-19 กับเครื่องมือทางการแพทย์ ภาค 2
นุชนภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์
150
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอก การแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ มยุรา ล้านไชย และมนัสนันท์ ไทยกมล
193
นานานิวส์ :เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหาผลผลิต"ลองกอง"ล้นตลาด
กองประชาสัมพันธ์
171
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf182
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ของปีพุทธศักราช 2564 ถ้าจะสรุปภาพรวมของปี 2564 คงกล่าวได้ว่า เป็นปีที่วงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต้องบันทึกไว้ในเรื่องของสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ นั่นคือ การแพร่เชื้อของไวรัสมรณะ COVID-19 ที่ทำให้ประชาคมโลกปั่นป่วนไปหมด และวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นงานวิจัยไปที่การค้นหาวัคซีนที่มีสมรรถนะในการป้องกันโรคอย่างยิ่งยวด แม้กำลังจะขึ้นพุทธศักราช 2565 หรือคริสตศักราช 2022 แล้ว แต่ไวรัสนี้ยังอยู่กับเรา แถมยังมีการกลายพันธุ์เป็น Delta, Omicron ให้คนทั่วโลกวุ่นวาย และแต่ละตัวก็มีฤทธิ์เดชในการสำนาจในการทำลายล้างชีวิตแตกต่างกันไป มนุษย์จึงต้องอยู่กับความเสี่ยงมากขึ้น และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรูปแบบในการใช้ชีวิตหลายอย่างในปีที่ผ่านไป เราจะเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันในช่วง Work From Home หรือการประชุมแบบออนไลน์ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ศึกษาแอปพลิเคชัน หรือระบบที่ใช้ในการประชุมร่วมกัน และยังมีนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบลิฟต์ที่ใช้การสแกนแทนการกด หรือ อุปกรณ์การวัดอณหภูมิร่างกาย อุปกรณ์การพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเครื่องจ่ายเจลล้างมือ การค้าขายแบบออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาระบบ Logistics เพื่อการขนส่ง ซึ่งเน้นการลดการสัมผัสหรือมารวมกันเป็นหมู่มากแบบระบบตลาดดั้งเดิม ฯลฯ เหล่านี้ ล้วนเป็นเรื่องราวที่พวกเราได้พบเจอและปรับตัวกันไปนับแต่ปี ค.ศ. 2019 เรื่อยมาจนจะขึ้นปี ค.ศ. 2022 ซึ่งทางกองบรรณาธิการ ก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านอยู่ดี มีสุข และ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ใช้ชีวิตกันแบบ New Normal กันต่อไป

สำหรับวารสารฉบับนี้ ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับบทความน่าสนใจต่างๆ เช่น เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรในกระบวนการผลิตพืชอาหาร พิษวิทยานิเวศ (Ecotoxicology) คืออะไรอย่างไร การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอก ในด้านของการแปรรูปและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในเรื่องของยุคดิจิทัล ก็น่าสนใจ ในเรื่องของ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) นอกจากนั้น ยังมีบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่อง การวิจัยเกษตรสร้างสรรค์ บนมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ที่อยากให้ผู้อ่านได้ให้ความสนใจกับแนวคิดของแหล่งผลิต นับแต่ต้นทาง

ท้ายสุดนี้ กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่ 2565 และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. ด้วยดีเสมอมา

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic