tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


การรับบทความจากผู้เขียน


            ทางสถาบันฯ ยินดีรับพิจารณาบทความทั้งจากบุคลากรภายใน วว. ตลอดจนนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคคลภายนอก หากท่านใดสนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำลงตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ซึ่งจัดทำเผยแพร่สาธารณะฟรี เป็นรายไตรมาส กรุณาจัดทำต้นฉบับ และปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

ข้อกำหนดของบทความที่รับพิจารณา
 1. เป็นบทความภาษาไทย ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
 2. เป็นบทความที่เขียนหรือเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยตัวท่านเอง ไม่เป็นบทความที่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 3. บทความต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ทำซ้ำ กับแหล่งใดมาก่อน
 4. บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เขียนบทความ. วว.จะไม่รับผิดชอบแต่ประการใด
 5. การได้รับคัดเลือกนำลงเผยแพร่หรือไม่ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของกองบรรณาธิการวารสาร วว. จะพิจารณาตามความเหมาะสม
 6. กองบรรณาธิการวารสาร วว. ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรณาธิกร ปรับแก้ไขและตรวจพิสูจน์อักษร ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา และศัพท์บัญญัติ ของราชบัณฑิตยสภา
การจัดทำต้นฉบับบทความ
 1. จัดทำและบันทึกเป็นไฟล์ word processing ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น Microsoft Word (.docx)
 2. จัดทำด้วยฟอนต์แบบอักษร TH Sarabun New โดยเนื้อหาบทความใช้ขนาดตัวอักษร 14 pt.
 3. ความยาวต้นฉบับ ต้องไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้  (ประมาณเป็นจำนวนหน้าขนาด A4)
  • บทความปริทัศน์ :     3  หน้าไม่รวมภาพ  หรือไม่เกิน     4  หน้ารวมภาพประกอบ
  4-5  หน้าไม่รวมภาพ  หรือไม่เกิน     6  หน้ารวมภาพประกอบ
  weight 3 socre 5 สำหรับวารสาร วว.
  • บทความงานวิจัย :     3  หน้าไม่รวมภาพ  หรือไม่เกิน     4  หน้ารวมภาพประกอบ
  5-7  หน้าไม่รวมภาพ  หรือไม่เกิน  6, 8  หน้ารวมภาพประกอบ
  weight 3 score 5 สำหร้บวารสาร วว.
  • บทความเกร็ดความรู้ :     1  หน้าไม่รวมภาพ  หรือไม่เกิน       2  หน้ารวมภาพประกอบ weight 1 score 5 สำหรับวารสาร วว.

 4. ระบุข้อมูลชื่อผู้เขียน ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน พร้อมช่องทางติดต่อ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์
 5. หากเป็น บทความงานวิจัย (สำหรับคอลัมน์ Research Update) ต้องมีบทคัดย่อและ Abstract เป็นส่วนนำของบทความนั้นๆ ในบทคัดย่อหรือ Abstract ต้องประกอบด้วย: วัตถุประสงค์การวิจัย รูปแบบ/วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อจำกัดทางการวิจัย/การนำผลการวิจัยไปใช้ ผลกระทบของงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้ใหม่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยความยาวของบทคัดย่อและ Abstract รวมกันแล้วไม่ควรเกิน 1 หน้า A4
 6. ระบุ คำสำคัญ (keywords) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทความ/งานวิจัยของท่าน ไม่เกิน 6 คำ
 7. ต้องแนบภาพประกอบที่มีความชัดเจน โดยท่านเป็นเจ้าของภาพเอง หรือต้องเป็นภาพที่ปลอดลิขสิทธิ์ (c0 / public domain) หรือภาพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว โดยส่งไฟล์ภาพมาพร้อมกับไฟล์บทความต้นฉบับทางอีเมล
 8. บทความควรมีการระบุเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม โดยมีรูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นตามที่ วว. กำหนด

รูปแบบเอกสารอ้างอิงของ วว.
ใช้รูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิง บรรณานุกรมในการจัดทำรายงานวิชาการ วว. เช่น

 • การอ้างอิงจากหนังสือ
        ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  Ulrich, W., 1983. Critical Heuristics of Social Planning. Chicago: University of Chicago Press.
  ณรงค์ โฉมเฉลา. 2518. การปลูกและสกัดน้ำมันมินต์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
 • การอ้างอิงจากบทความวารสาร
  Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal, an in-depth look. Political Science Quarterly, 42(6), pp. 564-78.
  มณีดุลย์, ชาญชัย. 2526. การปลูกกระถินเลี้ยงสัตว์. วารสารปศุสัตว์, 10(2), หน้า 57- 67.
 • การอ้างอิงจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journals)
  Wright, A. and Cottee, P., 2000. Consumer understanding of US and EU nutritional labels. British Food Journal. [online].
          103(8), pp. 615-629. Available at: http://www.emerald-library.com, [accessed 12 September 2007].
 • การอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อผู้แต่งและตีพิมพ์ในเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (online) แต่ไม่ใช่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
  Piotrowicz, G., 2002. The university libraries consortia – yesterday, today and tomorrow. [online]. Available at:
          http://ebib.oss.wroc.pl/english/grnat/piotrowicz.php, [accessed 02 March 2006].
 • การอ้างอิงจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต
  MarksandSpencer, 2004. Annual Report 2003-2004. [online]. Available at :
          http://www-marks-andspencer.co.uk/corporate/annual2003/, [accessed 17 September 2005].
  นิตยสารผู้จัดการ. 2535. โทษการอดหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=37382.
          [เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561].


ช่องทางการติดต่อ ขอนำส่งพิจารณาบทความ
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
อีเมล : editor @ tistr.or.th
โทร. 0-2577-9046
สำหรับบุคลากรภายใน
นำส่งผ่านระบบ TSC ระบุผู้รับถึง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic