tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
Topic Prominence :เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กับ 3 รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
ดร.เจต พานิชภักดี
134
Science Talk :4 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม วว. กับ 10 รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ บทสัมภาษณ์ คุณอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ
198
Digital Review :Smart Contract สัญญาอัจฉริยะบนความมั่นคงปลอดภัยของ Blockchain
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
242
Inno Trend :ฟ้าผ่า และการป้องกันอาคาร
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช
79
Sciences for Life :- สิ่งเพิ่มพูนความสุข
- ภาวะลมแดด (Heat stroke) ในสัตว์เลี้ยง อันตรายกว่า

- บุญรักษา กัสยากร - วรากร สองเมือง (ตามลำดับ)
88
Techno Ideas :เทคนิคการตรวจสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวงรอบเวลา
สุรเดช เตชวาทกุล
87
Research Updates :กระบวนการผลิตหน่อหวายในน้ำเกลือและหน่อหวายในน้ำใบย่านาง ตอนที่ 2
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย
133
TISTR News :วว. ผนึกกำลัง วช. และ มรภ. สร้างโมเดลขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยวไทย
กองประชาสัมพันธ์
77
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf167
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ ตรงกับวาระการสถาปนาก่อตั้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ครบรอบ 60 ปี จากวันวาน 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 วว. ครั้งยังเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งแรกของประเทศ ที่ดำเนินงานผ่านกาลเวลาพิสูจน์ผลงานมาอย่างยาวนานแล้วว่า “60 ปี วว. ขับเคลื่อนความสำเร็จ” ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ วว. สั่งสมองค์ ผลงานการวิจัยและบริการมา ได้รับรางวัลดีเด่นในหลากหลายสาขาวิทยาการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเครื่องยืนยันถึงผลงานเชิงคุณภาพ ที่หล่อหลอมมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรคุณภาพของ วว. สานต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา และวันนี้ยังคงก้าวต่อไปด้วยใจที่ยังคง “มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

งาน 60 ปี วาระสถาปนา วว. จะกำหนดจัดขึ้นในไตรมาสถัดไป ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร วว. จะได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านในฉบับหน้า สำหรับฉบับนี้ขอนำเสนอความภาคภูมิใจกับ หลายรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากหลายเวทีนานาชาติ ที่ วว. ได้รับมา ทั้งจากงาน ITEX 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในคอลัมน์ Topic Prominence งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ณ สมาพันธรัฐสวิส และ EUROINVENT 2023 ณ เมืองยัช ประเทศโรมาเนีย ในคอลัมน์ Science ส่วนจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยอะไรบ้างและได้กี่รางวัลกลับมาในนามประเทศไทยนั้น โปรดติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ดังกล่าว และบทความที่น่าสนใจอีกมากตลอดทั้งฉบับ

และฉบับนี้กองบรรณาธิการวารสาร วว. มีการปรับขอบข่ายนิยามคอลัมน์บทความใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันขึ้น หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้อีเมล editor@tistr.or.th กองบรรณาธิการเรายินดีรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อปรุงแก้ไขวารสาร เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอย่างแท้จริง


บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic