tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
440 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :มาลัยวิทยสถาน
ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
235
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :ทิศทางขับเคลื่อนงานวิจัยด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่งานบริการในชีวิตจริง บทสัมภาษณ์ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
366
ดิจิทัลปริทัศน์ :สแกนเอกสารเป็น PDF ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android
แทนวงศ์ แดงสุภา
257
อินโนเทรนด์ :เมื่อติดโควิด ชีวิตจะไปทางไหนดี ?
ศิริสุข ศรีสุข
243
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :การกำจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
236
เกร็ดเทคโน :อัตราการยอมรับที่ผิดพลาด และอัตราการปฏิเสธที่ผิดพลาด
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช
287
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :โรงเก็บรักษาหัวทำพันธุ์หอมแบ่ง ด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตซี
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย
269
นานานิวส์ :วัสดุดูดซับจากยางพารานาโนเทคโนโลยี สำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน
กองประชาสัมพันธ์
213
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf266
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ มาพบกับท่านผู้อ่าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ที่ยังไม่บรรเทาเบาบาง อย่างไรก็ตาม ต้องขอชื่นชมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการจำกัดพื้นที่การแพร่กระจายและรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง แม้จะลำบากสักเพียงใด เราจะไม่เคยได้ยินเสียงบ่นจากกลุ่มบุคคลนี้เลย นอกจากขอร้องให้ทุกคนหยุดกิจกรรมการสังสรรค์ ไปมาหาสู่กัน สำหรับ วว. เอง ก็เน้นการปฏิบัติตามหลักการ DMHTT คือ D - Distancing อยู่ห่างกันไว้ก่อน M - Mask wearing ใส่หน้ากากเมื่อต้องพบปะผู้คน H - Hand washing หมั่นล้างมือ และล้างทุกครั้งเมื่อหยิบจับต้องของบางสิ่ง เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ T - Testing การวัดอุณหภูมิเป็นประจำ และ T - Thai Chana App ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ Timeline

สำหรับวารสารฯ ฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นโครงการวิจัยหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจของ วว. คือ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ซึ่งนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ของ วว. ได้เข้าไปมีบทบาทหลักในการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้และผู้ประกอบการในสายการผลิตที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ วว. ดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ คัดเลือกสายพันธุ์ ระบบการปลูกเลี้ยงตามหลักความพอดีไม่เหลือทิ้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยด้วยต้นทุนที่เหมาะสม มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีพื้นที่นำร่องในจังหวัดเลย เป็นคลัสเตอร์ผู้ประกอบการจำนวน 124 กลุ่ม จากโครงการนี้ สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 90 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้ วว. ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเลยดำเนินการจัดตั้ง “มาลัยวิทยสถาน” เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลาดไม้-ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์

ขอเชิญท่านติดตามอ่านบทความที่ให้สาระ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารฯ นี้มาตลอด ที่สำคัญอย่างยิ่ง วันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา วว. ซึ่งปีนี้ วว. ครบรอบ 58 ปี นับเป็นการเดินทางบนเส้นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยาวไกล แต่เจตนารมณ์ของ วว. ในการสร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนยังเหมือนเดิม ....

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic