tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
449 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว กัับทิิศทางอนาคตของ วว. (Bio-Circular-Green Economy Model and TISTR Future Direction)
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
336
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :สถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เปิดประตูสู่งานวิจัยเกษตรถิ่นิสาน บทสัมภาษณ์ นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
354
ดิจิทัลปริทัศน์ :เริ่มต้นกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
วิษณุ เรืองวิทยานนท์
298
อินโนเทรนด์ :(1) แนวคิดวิถีชีวิตในระบบปรับอากาศ ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
(2) ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

{1) ปิยะรัตน์ ประมวลผล (2) ณัฐวัตร วิสุทธิ์สิริ และสวัสดิ์ แย้มกลิ่น
327
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :(1) การมีชีวิตของเชื้อไวรัสโคโรนารอบตัวเรา
(2) การปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
328
เกร็ดเทคโน :ระดับน้ำและการใช้งาน
กีรนา เหลืองหิรัญ และกฤษณะ แต่งเสร็จ
317
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 2
บุษกร ประดิษฐนิยกูล
347
นานานิวส์ :เห็ดโคนญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่
ดร.ธนภักษ์ อินยอด และคณะ
316
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf322
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่่ 4 ของ ปีพุุทธศักราช 2563 มาพบกัับท่่านผู้้?อ่่าน ในช่่วงปลายปี 2563 ซึ่่งเรามีสัญญาณเตือนของการแพร่ระบาดของเชื้้อ COVID-19 ที่่ยังไม่่สงบ และ
เริ่่มกลับมาปะทุุใหม่ด้วยสถานการณ์ที่น่าห่วงใยกว่าเดิม ประโยคที่่ว่า “อยู่บ้าน หยุุดเชื้้อ เพื่่อชาติ จึงเป็นข้อความที่่ต้องมาย้ำเตือนกันอีกครั้้ง
สำหรับวารสารฯ ฉบับนี้้กองบรรณาธิการขอเชิญท่่านติดตามอ่่านบทความที่่ให้สาระ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เหมือนเช่่นเคย โดยในเล่มนี้้ เรามีเรื่่องเด่นประจำฉบับคือ

บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง ซึ่่ง วว. ขอภููมิใจเสนอ

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic