tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
825 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2562
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :4 Guiding Principles... 4 งานหลัก วว. นำ วทน. พัฒนาชาติ
ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ และมานะ ทับนาโคก
653
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :ALEC ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. บทสัมภาษณ์ ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยอาวุโส จากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
659
ดิจิทัลปริทัศน์ :บล็อกเชนในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ดร.นฤมล รื่นไวย์
559
อินโนเทรนด์ :- สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
- สารปรับปรุงโครงสร้างดินจากจุลสาหร่าย

ธนารักษ์ มั่งมีชัย และลลิตา ชมเพ็ญ
577
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มลพิษทางอากาศ
บุญเรียม น้อยชุมแพ ชลธิชา นิวาสประกฤติ และจันทรา ปานขวัญ
601
เกร็ดเทคโน :สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ : การทดสอบแรงดัดงอ (bending test)
ศิรดา โชยรัมย์ และรัตนะ ใจอารีย์
663
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :รู้จักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
ธันยกร อารีรัชชกุล
607
นานานิวส์ :ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ "PakinPas"
กองประชาสัมพันธ์
543
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf638
Editor's talk
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เผยแพร่นโยบายในการทำงานในฐานะเป็น “องค์กรวิจัยสำคัญของชาติ” ว่า ย่างก้าวต่อไปของ วว. คือ การทำงานภายใต้หลักการ 4 หลักการ หรือที่เรียกว่า 4 Guiding Principles ถ้าท่านผู้อ่านอยากรู้ว่าหลักการทั้ง 4 นั้นหมายถึงอะไร ขอเชิญอ่านได้จากเรื่อง 4 Guiding Principles...4 งานหลัก วว. นำ วทน. พัฒนาชาติ ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจถึงแนวทางการวิจัยที่ประเทศไทยต้องการ และองค์กรวิจัยจะตอบโจทย์เหล่านั้นได้อย่างไร
        นอกจากนั้น ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับบทความน่าสนใจ “มารู้จักกับเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular economy ที่เป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ในเชิงรักษ์โลก และไม่สร้างภาระใดๆ ให้แก่โลกและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) อีกบทความหนึ่งที่น่าติดตาม คือบทสัมภาษณ์ ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยของ วว. ที่เล่าถึงความเป็นมาและอนาคตที่น่าจับตามองของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย หรือ TISTR Algal Excellent Center ที่จะตอบโจทย์การวิจัยแบบ bio-based ของประเทศได้เป็นอย่างดี
        กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังว่า เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นที่น่าสนใจของท่านผู้อ่าน และเช่นเคย...เรายินดีต้อนรับบทความสาระน่ารู้จากท่านผู้อ่านตลอดเวลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วว. จะได้รับสิ่งดีๆ ที่ท่านอยากแบ่งปันสู้ประชาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของพวกเรา


นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic