tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
169 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :การพัฒนาเตาชีวมวลชุมชนเพื่อผลิตไอน้ำและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล
178
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :Thai Packaging Center กับบทบาทวิจัยและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศ บทสัมภาษณ์ นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
323
ดิจิทัลปริทัศน์ :Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนยุคใหม่
ธันยกร อารีรัชชกุล
160
อินโนเทรนด์ :แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลาสติกรีไซเคิล
วารุณี ฟางทวานิช
148
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :การสังเกตและประเมินความเจ็บปวดในสัตว์ทดลอง
วรากร สองเมือง
147
เกร็ดเทคโน :การหาน้ำหนักสังกะสีที่อาบบนราวเหล็กลูกฟูกันรถสำหรับทางหลวง โดยวิธีอันติโมนีคลอไรด์
ประศาสน์ บุญเพชร์ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล และ ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์
184
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดแบนกล้วยตาก ตอนที่ 1
อรุณี ชัยสวัสดิ์ อรุณรัตน์ แสนสิ่ง และปิยะพงษ์ นีรนาทวรุตม์กุล
161
นานานิวส์ :วว. ขับเคลื่อน BCG เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรวิจัยพัฒนา "กระถางเพาะชำย่อยสลายได้"
กองประชาสัมพันธ์
164
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf138
Editor's talk
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ มาพบกับท่านผู้อ่านในฤดูกาลสายฝน ที่มักจะมาเป็นพายุในชื่อต่างๆ ตกหนักจนน้ำท่วม นี่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่สื่อแสดงถึงความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (climate change) ที่มนุษยชาติยังต้องเผชิญต่อไป

ในท่ามกลางความแปรปรวนของสภาวะดินฟ้าอากาศยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ดำเนินไปอย่างไม่มีวันหยุด นั่นคือ การหมดสิ้นไปของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ดังนั้น ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่ง
วิธีการหนึ่งคือ การนำมาใช้หมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มที่สุด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ฉบับนี้ จึงขอนำท่านไปพบกับ เรื่องเด่นๆ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของนักวิจัย วว.คือ การพัฒนาเตาชีวมวลชุมชนเพื่อผลิตไอน้ำและแปรรูปผลิตผล
การเกษตร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้ และยังนำเตานี้ไปใช้ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้อีก นับว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ในคอลัมน์อินโนเทรนด์ ยังมีบทความเรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตคนไทยแทบทุกคน ที่ยังหนีไม่พ้นการใช้พลาสติก และบทความอีกเรื่อง ที่กอง บก. ไม่อยากให้ท่านผู้อ่านพลาด คือ Thai Packaging Centre กับบทบาทวิจัยและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศ ซึ่งเป็นการแนะนำงานของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ของ วว. ที่มีบทบาทนำในเรื่องบรรจภัณฑ์มาโดยตลอด

กองบรรณาธิการ ได้พยายามสรรหาบทความที่มีเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาให้ท่านผู้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้มาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอเชิญท่านติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ ได้ในฉบับนี้ และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้
ติดตามวารสารฯ นี้มาตลอด ที่สำคัญอย่างยิ่ง วันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา วว. ซึ่งปีนี้ วว. ครบรอบ 59 ปีวว. กำลังก้าวย่างขึ้นสู่ปีที่ 60 ซึ่งเราหวังว่า วว. จะสร้างประโยชน์ทั้งปวงให้แก่ประชาชนสืบต่อไปนานเท่านาน

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic