tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
668 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :ถอดรหัสการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์
590
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :งานบริการอุตสาหกรรม ต้องทำด้วยใจ พัฒนาต่อไปสู่นวัตกรรมบริการ บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
571
ดิจิทัลปริทัศน์ :รู้จักพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ดร.นฤมล รื่นไวย์
403
อินโนเทรนด์ :(1) พืชไม้ในบ้าน สามารถทำความสะอาดอากาศในบ้านของคุณ
(2) สาหร่ายน้ำมันตัวจิ๋ว : พลังงานทางเลือกใหม่ม

{1) บุญศิริ ศรีสารคาม, (2) มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี
422
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :เบาหวาน โรคที่ต้องใส่ใจในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19
มนฤดี ไชยสูรยกานต์ และกรรณิกา อังคาร
406
เกร็ดเทคโน :การทดสอบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการทดสอบ
รัตนะ ใจอารีย์ ชัยวัฒน์ ศรีนวลใย และศิรดา โชยรัมย์
448
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 1
บุษกร ประดิษฐนิยกูล
413
นานานิวส์ :3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดส่งเสริมการขายออนไลน์ ผลงานวิจัย วว. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย รับวิถีชีวิตใหม่ New Normal
กองประชาสัมพันธ์
433
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf451
Editor's talk
        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของ ปี พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่วงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการปรับให้มารวมกับภาคสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนกระทั่งมาถึงเปลี่ยนรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ซึ่งปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งได้แถลงนโยบายหลัก ๆ แบบ Quick Wins คือ 1. การพัฒนาศักยภาพของพลเมืองของประเทศ เริ่มจากบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งจะต้องเพิ่มทักษะดิจิทัล (digital literacy) และเรียนรู้ในสถานที่ทำงานจริง 2. เปิดพื้นที่ให้ โครงการ Thailand Mega Hackathon หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหา ระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาโมเดลต้นแบบมาแก้ปัญหาให้กับประเทศ 3. การก่อตั้ง Thailand Foresight Consortium หรือ การสร้างเครือข่ายในการมองอนาคต ซึ่งจะมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่บุคลากรของ อว. เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแผนงาน ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศและตรงกับความต้อการของประชาชนมากที่สุด และ 4. นำพลังปัญญาเพื่อพัฒนาชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีพื้นที่ของตนเอง 1 แห่ง นำความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงพลังจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่

        นโยบายดังกล่าวนี้ ในบางข้อ เป็นภารกิจที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะต้องนำไปเป็นธงในการดำเนินงาน และขณะเดียวกัน วว. เอง ก็ต้องมุ่งสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของ วว. อย่างต่อเนื่องต่อไป

        สำหรับฉบับนี้ ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับบทความน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. บทสัมภาษณ์ ผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการสนับสนุนและการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศ คอลัมน์เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยี และงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้น เรายังอัพเดตความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดให้ท่านผู้อ่านทราบด้วย จึงขอเชิญท่านผู้อ่านโปรดติดตาม

นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic