tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
168 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.
Download PDF รายบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ตอนที่ 2
ดร.ธนภักษ์ อินยอด, ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, ดร.ณัชพัชร์ ศรีหะนัลต์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี และสุริมา ญาติโสม
208
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :วว. กับการเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation สู่การเป็น Smart Organization 2027 บทสัมภาษณ์ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
236
ดิจิทัลปริทัศน์ :Digital Transparency ความโปร่งใสทางดิจิทัล วิถีที่ท้าทาย แต่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ตอนที่ 2
ธันยกร อารีรัชชกุล และศิระ ศิลานนท์
185
อินโนเทรนด์ :การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง
ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
411
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :มหัศจรรย์ชันโรง
ชลธิชา นิวาสประกฤติ จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ
666
เกร็ดเทคโน :การทดสอบความเข็งแบบบริเนลล์
นันท์นิชา ม่วงทอง
199
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :การวิเคราะห์ความเสียหายรอยเชื่อมของท่อสาขา (Weld of Branch Pipe) ในระบบวาล์วควบคุม (control valve) การพ่นละอองน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิของไอน้?ำในท่อหลัก (main pipe) ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน
จิราภรณ์ มณีพรหม
118
นานานิวส์ :สัตว์ชนิดใหม่ของโลก 4 ชนิด ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
กองประชาสัมพันธ์
243
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf93
Editor's talk
วารสาร วว. ฉบับนี้ ทาง บก วารสาร ได้นำ เรื่องราวระดับโลกมานำ เสนอให้กับผู้อ่านและผู้สนใจ เกี่ยวกับ การค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลกในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. หน่วยงานดูแลพื้นที่ ได้ค้นพบร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้กำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ติดตามได้ใน นานานิวส์ เรื่อง สัตว์ชนิดใหม่ของโลก 4 ชนิด ในพื้นที่สงวนชีวมนฑลสะแกราช ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

และเรื่องเด่นประจำฉบับนี้พบกับ บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว. ในคอลัมน์คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ ที่จะมาเผยภาพอนาคตของ วว. อีก 5 ปีข้างหน้า กับการเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation สู่การเป็น Smart organization ในปี 2570 จะเป็นเช่นไร จากนั้นวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตจะเล่าถึงความมหัศจรรย์ของชันโรง หรือเจ้าผึ้งจิ๋ว ที่ให้พรอพอลิส (propolis) หรือยางผึ้งที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านการต้านเชื้อโรค ยับยั้งเชื้อราหรือจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ แล้วมาตามต่อกับ การเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ตอนที่ 2 และ Digital Transparency ตอนที่ 2 พร้อมบทความอินโนเทรนด์ และเกร็ดเทคโนฯ ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ได้อัดแน่นในฉบับส่งท้ายปี 2565 นี้

ท้ายสุดนี้ กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่ 2566 และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. ด้วยดีเสมอมา


บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic