Herb The series #14 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet extraction)

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: หม้อต้มไอน้ำต้นแบบ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: ชุดผลิตไอน้ำชีวมวลเพื่อฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องอบรำข้าว

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเผยแพร่เนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บน ระบบ E-Learning ของสำนักงานฯ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 บททั่วไปข้อ 1 หลักการ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ข้อ 2 นิยาม ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ข้อ 3 องค์กร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ … Read More

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย: เครื่องคัดขนาดลำไยตัดขั้ว

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: ตัวอย่างเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ สับปะรดตราดสีทองอบกรอบ

Top Strategic Technology Trends for 2021 #7 Intelligent composable business

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: การกระตุ้นการเกิดดอกสับปะรด