นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้ม: เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร

การตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยหมัก

การประเมินค่าความเป็นพิษของสารเคมีโดยใช้พืชทดสอบ

นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาจากหอยโล่

น้ำอิเล็กทรอไลต์ วว. สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค

นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: ปุ๋ยน้ำจากปลาทะเล

นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: การหมักปลาน้ำจืด

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมชงจากจมูกข้าวสี

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง: เพิ่มผลผลิตมะม่วงทับทิมทอง