นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน: ระบบให้น้ำในโรงเรือนปลูกเมล่อนอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*