โปรตีนจากแมลง

เห็ดหมวกคุ่ม ไม่ควรกินนะ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้ม: เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร

การตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยหมัก

เห็ดไข่ กินได้

การพัฒนาสารชีวภัณฑ์

เห็ดระโงกขาว รับประทานได้และเป็นที่นิยม

การปลูกเก๊กฮวยในระบบ Rooftop Farm

เห็ดระโงกดำ เห็ดชนิดนี้รับประทานได้ และเป็นที่นิยมของหลายๆ ท้องถิ่น

นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: ปุ๋ยน้ำจากปลาทะเล