คู่มือ KM/KI วว.

กระบวนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของ วว.

 • ท่านสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ วว. ได้ดังรายการข้างล่างนี้
  1. แผนการจัดการความรู้ วว. ประจำปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 เมื่อ สิงหาคม 2566
  2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Work Manual) เมื่อ สิงหาคม 2566
  3. แผนการจัดการความรู้ วว. ประจำปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) เมื่อ มีนาคม 2566
  4. แผนการจัดการความรู้ วว. ประจำปี 2565-2568 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
  5. แผนการจัดการความรู้ วว. ประจำปี 2565-2568 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กวท. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  6. แผนการจัดการความรู้ วว. ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กวท. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  7. แผนการจัดการความรู้ วว. ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2563-2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กวท. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
  8. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Work Manual) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ท่านสามารถ download เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดการความรู้ได้ดังรายการข้างล่างนี้
  1. เอกสารประกอบ KM Clinic “การวิเคราะห์ Knowledge risk ใน Critical step เพื่อนำไปสู่การทำ KM และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” แก่ศูนย์/สำนัก ในปีงบประมาณ 2567
  2. เอกสารประกอบการชี้แจง “กำหนดการจัดทำ KM ประจำปี 2567 และขั้นตอนในการขออนุมัติเอกสาร KM” แก่ทีมงานการจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
  3. เอกสารประกอบการชี้แจง “กำหนดการจัดทำ KM ประจำปี 2567 และขั้นตอนในการขออนุมัติเอกสาร KM” แก่เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
  4. เอกสารประกอบการอบรม “ปลดล็อค workD” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566
  5. เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2566 “การจัดการความรู้ เครื่องมือในการยกระดับความรู้ไปสู่การพัฒนางาน” ในวันที่ 9 มีนาคม 2566
  6. เอกสารประกอบกิจกรรม “AAR – การทบทวนหลังปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ WFH” ในวันที่ 14 มกราคม 2565
  7. เอกสารประกอบการอบรมพนักงานและลูกจ้างใหม่ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) for Newbie : TISTR KM Process ในวันที่ 5 เมษายน 2564
  8. เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ปฎิบัติงานธุรการ เรื่อง การจัดทำ KM ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
  9. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องชี้แจงเรื่อง การจัดการความรู้ประจำปี 2564 สำหรับศูนย์/สำนัก ในวันที่ 22 มีนาคม 2564
  10. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “Technology Platform for TISTR” ในงานการประกวดรางวัล KM & Innovator Award 2020 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
  11. เอกสารประกอบกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ผู้เกษียณ “Stage-Gate Process หนทางสู่นวัตกรรม และ LCA เพื่อสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  12. เอกสารประกอบกิจกรรมการชี้แจงวิธีทำ KM ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ท่านสามารถ download เอกสารเกณฑ์การประเมินตามระบบ SE-AM ด้าน Enabler ที่ 7.1 การจัดการความรู้ ได้ดังรายการข้างล่างนี้
  1. หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) เฉพาะด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) – เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2566
  2. หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) – เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2566
  3. เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานในหัวข้อ Core Business Enabler ประจำปีบัญชี 2567 ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการปรับเกณฑ์ IA – เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2566
  4. เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผล Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ปรับปรุงปี 2565) เฉพาะด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เมื่อ 10 กันยายน 2564
  5. เอกสารประกอบการชี้แจงผลประเมิน Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2563 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) เน้นในส่วนของการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
  6. เอกสารประกอบการสัมมนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management: KM & IM) ของระบบประเมินผลฯใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
  7. คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ทั้ง 8 Enablers เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  8. คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM เฉพาะการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enabler) ที่ 7.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  9. เอกสารประกอบการชี้แจงผลประเมิน Baseline ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) ของระบบประเมินผลฯ ใหม่ (State Enterprise Assessments Model: SE-AM) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563