คู่มือแบบฟอร์ม KM/KI

ท่านสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ได้ดังรายการข้างล่างนี้

  1. แบบฟอร์มการกำหนดผลผลิตของการจัดการความรู้ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2562)
  2. กระบวนการจัดการความรู้ของ วว. ประจำปี 2562 และช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ของ วว.
  3. อะไรคือการจัดการความรู้ และมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร
  4. รายละเอียดการประกวด KI Award 2561  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  5. รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop “กำหนดทิศทางเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อไปสู่องค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
  6. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ การเรียนรู้ สู่องค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต (ปรับปรุง 15 มีนาคม 2561)
  7. เอกสารประกอบการอบรม KM Workshop โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ (ปรับปรุง 15 มีนาคม 2561)
  8. แผนแม่บทการจัดการความรู้ (ปรับปรุง 15 มีนาคม 2561)
  9. เอกสารประกอบการระดมความคิด KM Workshop (ปรับปรุง 15 มีนาคม 2561)
  10. เอกสารชี้แจง KM / KI ปี 61 เอกสารชี้แจงการจัดทำ KM / KI ประจำปี 2561 (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)
  11. KMreport_template2561doc : Template รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2561 (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)
  12. KMinno_template2561 : Template รายงานการนำความรู้ไปสร้างนวัตกรรม (From Knowledge to Innovation : KI) ปี 2561 (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)
 1.