คู่มือ KM/KI วว.

แผนการจัดการความรู้ ของ วว. ฉบับปรับปรุงปี 2564

เป้าหมายในการดำเนินงานจัดการความรู้ของ วว. เพื่อส่งต่อไปสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของ วว.

 • ท่านสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ได้ดังรายการข้างล่างนี้
  1. แผนการจัดการความรู้ วว. ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กวท. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  2. แผนการจัดการความรู้ วว. ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2563-2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กวท. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
  3. TISTR_KMreport_template 63 : Template รายงานผลผลิตของการจัดการความรู้ (Productivity of Knowledge Management) ปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
  4. Form 1 KM Focus Area Identification 63 6301 : แบบฟอร์ม 1 – ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน/กลุ่ม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
  5. Form 2 KM Focus Area 63 6301 : แบบฟอร์ม 2 – การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของกลุ่ม/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
  6. Form 3 KM Desired State 63 6302 : แบบฟอร์ม 3 – เป้าหมาย KM (Desired State)เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
  7. Form 4 Action Plan 63 6302 : แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
  8. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Work Manual) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ท่านสามารถ download เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดการความรู้ได้ดังรายการข้างล่างนี้
  1. เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ปฎิบัติงานธุรการ เรื่อง การจัดทำ KM ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
  2. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องชี้แจงเรื่อง การจัดการความรู้ประจำปี 2564 สำหรับศูนย์/สำนัก ในวันที่ 22 มีนาคม 2564
  3. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “Technology Platform for TISTR” ในงานการประกวดรางวัล KM & Innovator Award 2020 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
  4. เอกสารประกอบกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ผู้เกษียณ “Stage-Gate Process หนทางสู่นวัตกรรม และ LCA เพื่อสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  5. เอกสารประกอบกิจกรรมการชี้แจงวิธีทำ KM ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ท่านสามารถ download เอกสารเกณฑ์การประเมินตามระบบ SE-AM ด้าน Enabler ที่ 7.1 การจัดการความรู้ ได้ดังรายการข้างล่างนี้
  1. เอกสารประกอบการชี้แจงผลประเมิน Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2563 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) เน้นในส่วนของการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
  2. เอกสารประกอบการสัมมนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management: KM & IM) ของระบบประเมินผลฯใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
  3. คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ทั้ง 8 Enablers เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  4. คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM เฉพาะการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enabler) ที่ 7.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  5. เอกสารประกอบการชี้แจงผลประเมิน Baseline ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) ของระบบประเมินผลฯ ใหม่ (State Enterprise Assessments Model: SE-AM) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
%d bloggers like this: