วินัย 5 ประการ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

การที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ต้องทำใน 5 สิ่งดังต่อไปนี้

  • Share vision หรือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
  • Mental models หรือ การมีกระบวนการทางความคิดที่มองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเป็นระบบ
  • Personal mastery หรือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้
  • Team learning หรือ กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้คนในทีมงานซึ่งมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน สามารถเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดการสร้างผลลัพธ์ตามที่ทีมงานต้องการ
  • System thinking หรือ ความคิดเชิงระบบ การมองความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เหตุและผล ของสิ่งต่างๆในภาพรวม

10 สุดยอดแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2020 โดย Gartner The series Ep2: Multiexperience (มัลติเอ๊กซพีเรียซ)

เครื่องคลุกผสมปรุงรสกล้วยฉาบ

วิธีเข้าสู่ระบบ Intranet วว. หรือ TISTR INTRANET

วิธีเข้าสู่ระบบขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องพร้อมดื่ม