คลิกเพื่อ download พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ที่มา:
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 2563. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 Available at: https://www.mhesi.go.th/index.php/all-legal/74-act/2196-caaadfstg.html, [เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2565].

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ประกอบการภาคธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้า-โรงงานผลิต ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งานก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
จึงได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล เรื่อง ระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถฟอร์กลิฟต์ ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งและทดสอบให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถฟอร์กลิฟต์ และเปิดให้ download “มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถฟอร์กลิฟต์ หรือ Forklifts – Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systemsฟรี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 คลิกที่รูปเพื่ออ่าน มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถฟอร์กลิฟต์

สามารถคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เนื้อหาประกอบด้วย
1. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
2. การออกแบบถังบำบัดน้ำเสียชุมชนจากครัวเรือนขนาดเล็ก
3. การประมาณปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบ
4. รูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจากบ้านเรือนขนาดเล็ก
4.1 หลักการทำงานของถังดักไขมัน
4.2 หลักการทำงานของถังเกรอะ
4.3 หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
5. หลักการดูแลถังบำบัดแบบเติมอากาศ
5.1 การเดินระบบเติมอากาศเบื้องต้น
5,2 ปัญหา สาเหตุ การตรวจสอบ แนวทางป้องกันแก้ไข
6. การออกแบบถังบำบัดนำเสียแบบเติมอากาศอย่างง่าย
7. รูปแบบถังเติมอากาศแบบทำเอง

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเผยแพร่เนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บน ระบบ E-Learning ของสำนักงานฯ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 1 หลักการ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
ข้อ 2 นิยาม ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
ข้อ 3 องค์กร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ พ.ศ. 2540

บทที่ 2 นิยามตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป มาตรา 7 และ มาตรา 9

บทที่ 3 การขอข้อมูลข่าวสารทั่วไป
ข้อ 1 การขอข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 11
ข้อ 2 ระยะเวลาพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ 3 การแจ้งสิทธิตามมาตรา 12 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่กำหนดชั้นความลับ
ข้อ 4 การใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา 13 และ 33
ข้อ 5 ระดับตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

บทที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามหน่วยงานเปิดเผย หรือ อาจปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยโดยเด็ดขาด
ข้อ 2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยโดยมีดุลพินิจ
ข้อ 3 การคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 17
ข้อ 4 สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อ 6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

บทที่ 5 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
เอกสารประวัติศาสตร์คืออะไร และต้องปฏิบัติอย่างไร

บทที่ 6 บทกำหนดโทษ
บทลงโทษใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ พ.ศ. 2540 มีอะไรบ้าง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ