กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะพลาสติกด้วย เทคโนโลยี Pyrolysis

Featured

ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน (Biogas Production)

Featured


ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน Biogas Production

ระบบสูบน้ำประปาบาดาลด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Featured

  โดย ดร. นิกร  แก้วแพรก          ปัจจุบันการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ อาทิ พลังงานความร้อน (thermal energy) พลังงานลม (wind energy) และพลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และไม่มีต้นทุนด้านพลังงาน และจากภาวะขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายประเทศได้ให้ความสนใจในการลงทุนด้านพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานหลักจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อย่างประเทศไทยได้เริ่มมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่น แก๊สโซฮอล์ และ  ไบโอดีเชล ที่เห็นเป็นรูปประจักษ์ เมื่อไม่นานมานี้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำหนองเสือแล้วปล่อยน้ำลงมาเพื่อใช้ในด้านเกษตรกรรมของโครงการชั่งหัวมัน และยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำบาดาลด้วยโซลาเซลล์อีกมากมาย อาทิ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ของกลุ่มเกษตรบ้านหางแขยง Continue reading ระบบสูบน้ำประปาบาดาลด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เอทานอลกับเชื้อเพลิงใหม่ไฮโดรเจนในรถยนต์

Featured

เอทานอลกับเชื้อเพลิงใหม่ไฮโดรเจนในรถยนต์ โดย ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      ถ้าเอ่ยถึง “เอทานอล” ในปัจจุบันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงรู้จักกันดีว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตร อาทิเช่น มันสำปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น โดยนำมาใช้ทดแทนน้ำมัน ด้วยการนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซินได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “แก๊สโซฮอล์” ซึ่งมีหลายสูตรขึ้นกับสัดส่วนของการใช้เอทานอลมาผสม เช่น ถ้าผสมกับน้ำมันเบนซินอัตราส่วนร้อยละ 10 เราก็จะเรียกแก๊สโซฮอล์ อี10 (E10) ถ้าผสมกับน้ำมันเบนซินอัตราส่วนร้อยละ 85 เราก็จะเรียกแก๊สโซฮอล์ อี85 (E85) เป็นต้น นอกเหนือจากบทบาทการนำมาผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์แล้ว จะขอกล่าวถึงบทบาทใหม่ของเอทานอลในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดใหม่ที่ชื่อว่า “ไฮโดรเจน (hydrogen)” ประยุกต์ใช้กับรถยนต์ซึ่งมีการผลิตออกมาใช้ในเชิงการค้าแล้ว ยกตัวอย่างเช่น Continue reading เอทานอลกับเชื้อเพลิงใหม่ไฮโดรเจนในรถยนต์

The 10th Biomass-Asia Workshop

The 10th Biomass-Asia Workshop : “Biomass Refinery to Community and Industrial Applications” with Asia Biomass Office Conference will held on August 5 – 6, 2013 at Centara Grand at Central World Hotel, Bangkok, Thailand. The program will be in English Continue reading The 10th Biomass-Asia Workshop

NGV vs LPG

NGV หรือ Natural Gas Vehicles ซึ่งสากลเรียกว่า CNG : Compressed Natural Gas หรือ ก๊าซธรรมชาติอัด คือ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ เมื่อรั่วจะลอยขึ้นสู่อากาศทันที เกิดขึ้นจากการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว LPG หรือ Liquefied Petroleum Gas คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ ก๊าซหุงต้ม  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นของเหลว หนักกว่าอากาศ เมื่อรั่วจะกระจายอยู่ตามพื้นราบ สามารถสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรอการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซโพร-เพน Continue reading NGV vs LPG