เล่าเรื่องงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเลี้ยงแมลง ใครจะรู้ว่า จิ้งหรีด สามารถสร้างมูลค่าได้ ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม BIO GROUP TALK: Sharing our knowledge & experience ของบุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กิจกรรมชี้แจง “การวิจัยในสัตว์และการขออนุญาตใช้สัตว์”
โดย ดร.กฤติยา ทิสยากร
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (คกส.วว.)

คลิกเพื่อ download พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ที่มา:
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 2563. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 Available at: https://www.mhesi.go.th/index.php/all-legal/74-act/2196-caaadfstg.html, [เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2565].