แนวทางการจัดการความรู้ และ การสร้างนวัตกรรม ของ วว. ประจำปี 2561


หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน
LADDER (บันได)
L คือ Look at the other person (มองคนพูด)
A คือ Ask questions (ตั้งคำถาม)
D คือ Don’t interrupt (อย่าขัดคอ)
D คือ Don’t change the subject (อย่าเปลี่ยนเรื่อง)
E คือ Express emotion with control (ควบคุมอารมณ์)
R คือ Responsively Listen (แสดงอาการสนใจ

The Five Disciplines

 • Team Learning ทีมเรียนรู้ (อุดมสามัคคี)
 • Share Vision มองและมีวิสัยทัศน์ร่วม
 • Mental Models เข้าใจกรอบความคิด
 • Personal Mastery เชี่ยวชาญและเป้นที่หนึ่งในหน้าที่การงาน
 • Systems Thinking คิดเป็นเชิงระบบ

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

 • Sensitivity to changes in the external environment
  มีสำนึกและไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
 • Agility & Flexibility in responding to change
  มีความเร็วและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • Open honest communication
  มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย ซื่อตรง
 • No fear ไม่มีความกลัว
 • Trust and respect for all members
  มีความไว้วางใจและเคารพในซึ่งกันและกันของสมาชิกในองค์กร
  ทั้งหมด
 • Alignment around shared vision & values
  วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
 • Commitment to achieving the vision regardless of the
  restrictions of job descriptions
  มีพันธะสัญญา มุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึง
  เฉพาะหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบแต่เพียงอย่างเดียว
 • Understanding of the complexity of interrelationship in
  the systemic structure
  การเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ในระบบโครงสร้าง

การสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

Openness มีบรรยากาศที่เปิดกว้าง
Mutual Respect มีความเคารพซึ่งกันและกัน
Commitment มีคำมั่นสัญญา
Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วม
Safe to Take Risk มีความรู้สึกปลอดภัยต่อความเสี่ยง
No Dictators ไม่มีผู้เผด็จการ
OK to Disagree สามารถมีความคิดเห็นที่ต่างไปได้
Being Listened To สามารถออกความคิดเห็นได้ พูดได้ และมีคนรับฟัง
Humble มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ข้อจำกัดที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

I am my position ยึดติด ฉันเป้นของฉันอย่างนี้
The enemy is out there ศัตรูอยู่ข้างนอก
The illusion of taking charge หลงยึดอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก
Fixation on events มีการแก้ไข มองปัญหา เป็นเรื่องๆ ไป
Parable of the boiling frog อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบาย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว
The delusion of learning from experience หลงยึดเอาประสบการณ์ที่ผ่านเป็นตัวตัดสิน
The myth of the management team ตำนานทีมผู้บริหาร