กระบวนการจัดการความรู้ของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2562

Featured

ถอดบทเรียนจากหนังสือ : กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น

Featured

แนวทางการจัดการความรู้ และ การสร้างนวัตกรรม ของ วว. ประจำปี 2561

Featured


กระบวนการสร้างนวัตกรรม

Featured

อรุณี ชัยสวัสดิ์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)      การพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด  มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สามารถขายและสร้างเป็นธุรกิจได้นั้น  ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ  เช่น ความใหม่ (Newness)   ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความแตกต่าง ไม่ซ้ำ หรือเลียนแบบ สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) หรือสามารถขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องได้      กระบวนการสร้างนวัตกรรม เกิดขึ้นหลากหลายวิธี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความต้องการแก้ปัญหา (Problem) การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) Continue reading กระบวนการสร้างนวัตกรรม

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน LADDER (บันได) L คือ Look at the other person (มองคนพูด) A คือ Ask questions (ตั้งคำถาม) D คือ Don’t interrupt (อย่าขัดคอ) D คือ Don’t change the subject (อย่าเปลี่ยนเรื่อง) E คือ Express emotion with control (ควบคุมอารมณ์) R คือ Responsively Listen (แสดงอาการสนใจ

The Five Disciplines

Team Learning ทีมเรียนรู้ (อุดมสามัคคี) Share Vision มองและมีวิสัยทัศน์ร่วม Mental Models เข้าใจกรอบความคิด Personal Mastery เชี่ยวชาญและเป้นที่หนึ่งในหน้าที่การงาน Systems Thinking คิดเป็นเชิงระบบ