รู้ไหมว่า KM ช่วยในเรื่องการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในได้

Top Strategic Technology Trends for 2021 #7 Intelligent composable business

TREND ขององค์กรแบบ AGILE