บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 64) ปรับปรุงล่าสุด ม.ค. 64

สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณประจำปี และจำเป็นต้องรับทราบถึงเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีกรอบในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความคุ้มค่าในการลงทุน และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางราคา จึงมีการกำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเกณฑ์ราคามาตรฐานล่าสุดต่าง ๆ มีดังนี้ เกณฑ์ราคาพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mdes.go.th อัตราราคางานต่อหน่วย ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม … Read More

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเผยแพร่เนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บน ระบบ E-Learning ของสำนักงานฯ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 บททั่วไปข้อ 1 หลักการ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ข้อ 2 นิยาม ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ข้อ 3 องค์กร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ … Read More

ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ต้องได้รับความคุ้มครอง

การใช้สิทธิลากับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

วว.การดูแลคุณภาพน้ำทิ้งอย่างไร

ตั้งแต่ 27 พ.ค. 63 ควรระวัง

8 ประเด็นสำคัญ จาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรู้

การจำหน่ายพัสดุด้วยการโอน

นางสาวนวพร ชูศักดิ์นักบริหารการเงินและการคลัง                    ด้วยปัจจุบัน วว. ได้ดำเนินโครงการโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยได้ปลูกสร้างโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย เช่น โรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 317 แห่ง โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง    โรงรมลำไย โรงสับปะรด เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการโครงการเหล่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นก็จะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งว่าหาก วว. จะโอนโรงเรือน สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของโครงการให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นการสานต่อโครงการให้มีความยั่งยืนว่าจะสามารถกระทำได้หรือไม่เพียงใดนั้น ซึ่งสำหรับประเด็นนี้กองพัสดุและคลังพัสดุมักจะถูกสอบถามจากผู้ดำเนินโครงการอยู่เป็นประจำ  ดังนั้นเพื่อให้นักวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุโครงการที่หมดความจำเป็น ว่า หาก วว. จะทำการโอนพัสดุดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นจะมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไร และผู้ที่จะมีสิทธิรับโอนพัสดุจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านบทความฉบับนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุด้วยการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ … Read More

มิติใหม่ของระบบการเลือกตั้ง ปี 2562

รอบรู้ข้อบังคับ วว. ว่าด้วย การลาคลอดบุตร