หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025:2017จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ให้กับ บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ทางศพว. ได้มีบริการงานให้คำปรึกษา และช่วยในการขอ…

View More หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

View More ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 66

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ…

View More สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 66

โครงการ SMEs Export Studio 2023(TPC News @ PressCenter)

ข่าว ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ดร. รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ SMEs Export Studio 2023 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสิน…

View More โครงการ SMEs Export Studio 2023(TPC News @ PressCenter)