ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนในการให้การรับรองของ สรร. 

แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน มกษ.9023 และ มกษ.9024

[ download pdf ]

Visits: 115